Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε μπεντονίτες σε συνθήκες χαμήλης-μέσης σχετικής υγρασίας με τη μέθοδο Rietveld

Stathoulopoulos Christos-Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8385444C-ACAA-4844-A15A-3C41F50B63DA
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος-Αθανάσιος Σταθουλόπουλος, "Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε μπεντονίτες σε συνθήκες χαμήλης-μέσης σχετικής υγρασίας με τη μέθοδο Rietveld", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77372
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός του άμορφου υλικού σε εμπορικούς μπεντονίτες με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών χαρακτηρισμού. Ο προσδιορισμός έγινε σε δυο συνθήκες σχετικής υγρασίας, οι οποίες είναι συνθήκες δωματίου (χώρος εργαστηρίου με σχετική υγρασία ~45%) και συνθήκες μηδενικής σχετικής υγρασίας μετά από θέρμανση στους 250οC. Για αυτό το σκοπό επιλέχθηκαν οχτώ (8) δείγματα μπεντονίτη διαφορετικής προέλευσης (ΗΠΑ, Βουλγαρία, Μήλος, Ινδία) τα οποία αναμείχθηκαν με αναλογία εσωτερικού προτύπου (ZnO). Η ορυκτολογία των δειγμάτων προσδιορίστηκε με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD) με χρήση του λογισμικού EVA (Economically Value Added). Σε όλα τα δείγματα το κυρίαρχο ορυκτό είναι ο σμεκτίτης. Συνυπάρχουν επίσης σε διάφορα ποσοστά ορυκτά του πυριτίου (χαλαζίας), ανθρακικά ορυκτά (ασβεστίτης, δολομίτης, ανκερίτης), πλαγιόκλαστα (αλβίτης και ανδεσίτης) σανίδινο, σιδηροπυρίτης, βιοτίτης, χριστοβαλίτης, ανατάσης, καολινίτης, γύψος και μαγκεμίτης. Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης φάσεων που περιλαμβάνει την αναγνώριση των κύριων και δευτερευουσών φάσεων έγινε με χρήση του λογισμικού AutoQuan, το οποίο χρησιμοποιεί τον κώδικα BGMN. O ποσοτικός προσδιορισμός του άμορφου υλικού επιτεύχθηκε με τη χρήση του εσωτερικού προτύπου. Η μέθοδος Rietveld που χρησιμοποιείται είναι μια ευαίσθητη τεχνική για ποσοτική ανάλυση μπεντονιτών με χρήση εσωτερικού προτύπου. Εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και για να αποδώσει ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει τα βήματα για την επεξεργασία να είναι προσεκτικά από τον χειριστή.Από την εκτίμηση, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σε σύγκριση με τα δεδομένα που εισήχθησαν, παρατηρήθηκε ότι τόσο σε συνθήκες περιβάλλοντος όσο και σε συνθήκες ξήρανσης οι μπεντονίτες που επιλέχθηκαν να μελετηθούν δεν παρουσιάζουν ποσοστά άμορφου υλικού. Τα ποσοστά άμορφης μάζας είναι αρνητικά επομένως δεν προσδιορίστηκε η άμορφη μάζα με την επίδραση της υγρασίας. Εξαίρεση αποτελεί ο μπεντονίτης από το Τέξας όπου σε συνθήκες ξήρανσης παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό άμορφης μάζας, ενώ σε συνθήκες υγρασίας περιβάλλοντος το άμορφο υλικό δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Προτείνεται, ότι η ξήρανση των συγκεκριμένων δειγμάτων μπεντονίτη σε θερμοκρασία θα πρέπει να αποφεύγεται για μια τέτοια διεργασία διότι δεν αποδίδει κάποιο αποτέλεσμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά