Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου με οξείδωση Photo-Fenton

Maragkaki Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A14A9AA-B183-4122-BF52-A254C7A92363
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουέλα Μαραγκάκη, "Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου με οξείδωση Photo-Fenton", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77812
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων βυρσοδεψείου, των οποίων η δειγματοληψία προήλθε από τη βιομηχανία Βροντάκης Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ο.Ε. Είναι γνωστό, ότι το δέρμα αποτελεί οργανική ύλη, έτσι τα απόβλητά του περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία τους καθίσταται αυστηρώς αναγκαία, πριν την διάθεσή τους στον αποδέκτη. Η μέθοδος που επιλέγεται, για την επεξεργασία αυτού του είδους αποβλήτων, είναι η οξείδωση Fenton σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας (Photo-Fenton) και απουσίας φωτός.Στο πρώτο μέρος του θεωρητικού υποβάθρου αναφέρονται τα στάδια επεξεργασίας μιας τυπικής μονάδας βυρσοδεψείου, καθώς και τα απόβλητα που παράγονται από αυτά. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο μηχανισμός της οξείδωσης Fenton και Photo-Fenton, καθώς και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά σε άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε υγρά απόβλητα βυρσοδεψείου με εφαρμογή της Photo-Fenton. Τέλος, περιγράφεται η συγκεκριμένη βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος από την οποία λήφθηκαν τα υπό μελέτη δείγματα.Στο πειραματικό μέρος παρουσιάζονται οι δύο σειρές πειραμάτων που διεξήχθησαν. Η πρώτη αφορά στον προσδιορισμό της βέλτιστης δόσης δισθενούς σιδήρου (Fe2+) και αναλογίας σιδήρου με υπεροξείδιο του υδρογόνου (Fe2+:H2O2) σε παρουσία και μη φωτός. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διήθηση και για τα τρία δείγματα, διότι περιείχαν αιωρούμενα στερεά προκειμένου να γίνει σύγκριση. Επιπλέον, έγιναν δοκιμές και με τρισθενή σίδηρο σε συνθήκες τόσο παρουσίας, όσο και απουσίας φωτός. Στη δεύτερη σειρά πραγματοποιήθηκαν κινητικά πειράματα στις βέλτιστες δόσεις δισθενούς σιδήρου (Fe2+) και αναλογίας σιδήρου με υπεροξείδιο του υδρογόνου (Fe2+:H2O2) που προέκυψαν από την πρώτη σειρά πειραμάτων σε συνθήκες παρουσία και μη φωτός. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου κρίνεται από το ποσοστό απομάκρυνσης του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC). Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο δείγμα η βέλτιστη δόση Fe2+ είναι η 2 g/L και αναλογία 1:20, η οποία φέρει 84,4% και 81,0% απομάκρυνση DOC υπό συνθήκες απουσίας και παρουσίας φωτός αντίστοιχα. Όσον αφορά στο δεύτερο και τρίτο δείγμα, ως βέλτιστη δόση Fe2+ είναι η 2 g/L και αναλογία 1:50. Για το δεύτερο δείγμα επιτυγχάνεται απομάκρυνση DOC 62,2% και 71,9%, ενώ για το τρίτο δείγμα 77,7% και 78,3% υπό συνθήκες απουσίας και παρουσίας φωτός αντίστοιχα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά