Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εντατικο-παραμορφωσιακή ανάλυση κυκλικού ανοίγματος με επένδυση δύο στρώσεων

Kapsalas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9A9179A1-3973-4A53-BE77-0D462BFF095A
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Καψάλας, "Εντατικο-παραμορφωσιακή ανάλυση κυκλικού ανοίγματος με επένδυση δύο στρώσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός τάσεων και μετατοπίσεων γύρω από κατακόρυφες ή οριζόντιες γεωτρήσεις παραγωγής υδρογονανθράκων. Οι λύσεις αυτές έστω και με τη θεώρηση ενός ελαστικού μοντέλου συμπεριφοράς σωλήνα-τσιμέντου που απαρτίζουν την σύνθετη κατασκευή της γεωτρήσεως και συντελούν στη «σύμμικτη διατομή γεώτρησης»είναι σημαντικές για τη διαστασιολόγηση των και τις ελαστικές παραμέτρους και παραμέτρους αντοχής των. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των μιγαδικών δυναμικών των Muskhelishvili-Savin για την εύρεση της αναλυτικής λύσης σε συνθήκες επίπεδης παραμορφωσιακής ανάλυσης του υπόψιν προβλήματος.Για την εύρεση της τελικής λύσης χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις συνέχειας των τάσεων και των μετατοπίσεων στις διεπιφάνειες μεταξύ μεταλλικού δακτυλίου-τσιμέντου τσιμέντου-πετρώματος θεωρώντας συνθήκες τέλειας επαφής των δακτυλίων και οι συνοριακές συνθήκες που είναι η πίεση του πολφού στον εσωτερικό δακτύλιο, το αρχικό εντατικό πεδίο μακριά από το άνοιγμα και ο χρόνος τοποθέτησης των δακτυλίων εντός της γεώτρησης. Η λύση προγραμματίσθηκε σε κώδικα με την χρήση κατάλληλου υπολογιστικού πακέτου με δεδομένα τις εσωτερικές και εξωτερικές ακτίνες των δακτυλίων, τα μέτρα ελαστικότητας των υλικών των δακτυλίων και της βραχομάζας, τις προϋπάρχουσες τάσεις, την πίεση που εξασκείται εντός της γεωτρήσεως από τη λάσπη και εξαρτάται από τη σχετική πυκνότητα της τελευταίας, και το χρόνο τοποθέτησης της υποστήριξης.Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια περιληπτική ανασκόπηση σχετικά με την όρυξη γεωτρήσεων εξόρυξης υδρογονανθράκων. Έπειτα δίνονται οι βασικές εξισώσεις της θεωρίας της ελαστικότητας και η απλή λύση για την ανυποστύλωτη κυκλική γεώτρηση. Έπειτα ακολουθούν οι γενικές εξισώσεις που διέπουν το υπόψιν πρόβλημα, έπειτα ο τρόπος που προκύπτει η αναλυτική λύση και το διάγραμμα ροής του κώδικα που προγραμματίστηκε η αναλυτική λύση. Με βάση αυτού του κώδικα έγιναν τα απαραίτητα διαγράμματα των τάσεων και μετατοπίσεων γύρω από το άνοιγμα με και χωρίς υποστήριξη. Στην πρώτη στρώση χρησιμοποιήθηκαν οι ελαστικές ιδιότητες ενός ανοξείδωτου χάλυβα. Στη δεύτερη στρώση θεωρήθηκαν τυπικές ιδιότητες τσιμέντου σε τέλεια επαφή στον εσωτερικό σωλήνα και σε τέλεια επαφή με το πέτρωμα. Τέλος για το περιβάλλον πέτρωμα χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα ενός ψαμμιτικού πετρώματος.Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν και κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος της μηχανικής συμπεριφοράς γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά