Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση του βαθμού κορεσμού στην ευστάθεια εδαφικών πρανών

Christopoulos Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9156C7F7-F1E7-4E36-A08E-43BAE910644E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Χριστόπουλος, "Η επίδραση του βαθμού κορεσμού στην ευστάθεια εδαφικών πρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78946
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ευστάθειας εδαφικών πρανών σε συνθήκες μερικού κορεσμού, λόγω μεταβολής της μύζησης. Διερευνήθηκε η ευστάθεια ενός πρανούς που δομείται από εδαφικό γεωϋλικό (μανδύα αποσάθρωσης) με ή χωρίς υποκείμενο μητρικό πέτρωμα. Εξετάσθηκε η συμπεριφορά για δύο διαφορετικούς τύπους εδαφικού σχηματισμού: α) μιας ιλυώδους άμμου και β) μιας αργίλου.Για τη διερεύνηση της επίδρασης της μύζησης στην ευστάθεια των πρανών, πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση, με προσομοίωση της κατείσδυσης από βροχόπτωση σταθερής έντασης 7.2 mm/hr και διάρκειας 24 ωρών.Οι αναλύσεις ευστάθειας πραγματοποιήθηκαν με χρήση του λογισμικού GeoStudio. Αρχικά έγινε προσομοίωση της ροής του νερού και της μεταβολής της πίεσης των πόρων λόγω βροχόπτωσης, (με το λογισμικό SEEP/W). Στη συνέχεια ακολούθησε η διερεύνηση της ευστάθειας (με το λογισμικό SLOPE/W), με χρήση του εκτεταμένου Mohr – Coulomb κριτήριου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ανάλυση και η επίδραση της μύζησης.Από τις αναλύσεις προέκυψε σημαντική μείωση του συντελεστή ασφάλειας της τάξης του 40% για την περίπτωση της ιλυώδους άμμου και 7% στην περίπτωση του συνεκτικού αργιλικού εδάφους μετά από τη διακοπή της παρατεταμένης βροχόπτωσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία συνεκτικού υποβάθρου σε μικρό βάθος επιδεινώνει τις συνθήκες ευστάθειας.Ακολούθησε η διερεύνηση της ευστάθειας απόθεσης στείρων υλικών λιγνιτωρυχείου, με σκοπό να εκτιμηθούν οι κυριότεροι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστοχίες απόθεσης άγονων υλικών σε συνθήκες παραταγμένης βροχόπτωσης. Προσδιορίσθηκε η χαρακτηριστική καμπύλη των στείρων υλικών της απόθεσης και εκτιμήθηκε η συμπεριφορά του πρανούς. Η ανάλυση, έδειξε σημαντική μείωση του συντελεστή ασφάλειας, της τάξεως του 20% με το πέρας της βροχόπτωσης χωρίς την εκδήλωση φαινομένων αστοχίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά