Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πιθανοκρατική εκτίμηση συντελεστή ασφαλείας βραχωδών πρανών

Maragakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5EDFC392-7E4C-494A-8910-E3132258F8C5
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μαραγκάκης, "Πιθανοκρατική εκτίμηση συντελεστή ασφαλείας βραχωδών πρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78973
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική εργασία αναφέρεται στην ανάλυση αστοχίας βραχωδών πρανών, η ολίσθηση των οποίων, λαμβάνει χώρα πάνω σε δύο επίπεδες επιφάνειες. Για τον έλεγχο της ευστάθειας, χρησιμοποιούνται οι ντετερμινιστικοί μέθοδοι υπολογισμού του συντελεστή ασφάλειας καθώς και οι πιθανοκρατικές μέθοδοι για την περιγραφή της διακύμανσης αυτού, αν ληφθούν υπόψη οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του πρανούς, τον υδροφόρο ορίζοντα και τις ιδιότητες της ασυνέχειας. Η κατάρρευση βραχωδών πρανών αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο και οι επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν μπορεί να είναι σημαντικές για τα πρανή, τη λειτουργία υπαίθριων εκμεταλλεύσεων αλλά και για τα πρανή σε δημόσιους δρόμους, κατοικημένες περιοχές και εν γένει σε περιοχές με ανθρώπινες δραστηριότητες. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η εξέταση της ευστάθειας τέτοιων βραχωδών πρανών σε ασυνεχείς βραχόμαζες. Αρχικά, στα δύο πρώτα κεφάλαια, περιγράφονται βασικές εισαγωγικές έννοιες σχετικές με την ανάλυση της ευστάθειας ενός πρανούς, οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή και παρουσιάζονται τα κριτήρια αστοχίας τα οποία προσομοιάζουν τα στιγμιαία εντατικά πεδία σε ένα σχηματισμό, προσδιορίζοντας την στιγμή της αστοχίας. Επιπρόσθετα, στα επόμενα δύο κεφάλαια (τρίτο και τέταρτο), αναλύονται τα είδη των μηχανισμών αστοχίας που μπορούν να προκύψουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της βραχόμαζας, αναφέρεται η συμβολή των στερεοδιαγραμμάτων στην ευστάθεια και παρουσιάζεται ένα μοντέλο αστοχίας πρανούς με τη μορφή κινηματικής αλυσίδας δύο άκαμπτων ογκοτεμαχίων πετρώματος που συντελούν σε μη-επίπεδη επιφάνεια αστοχίας του πρανούς. Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια, παρουσιάζεται το υπολογιστικό μοντέλο της ανάλυσης ευστάθειας, με γραμμικά και μη-γραμμικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας τις ντετερμινιστικές μεθόδους υπολογισμού του συντελεστή ασφάλειας καθώς και την χρήση των πιθανοκρατικών μεθόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά