Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση και σύγκριση τεφρών από συν-καύση αστικών αποβλήτων σε σταθερή και ρευστοποιημένη κλίνη

Papadakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F1E1C4F1-AD94-4831-AF5F-BEE6C1E38297
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Παπαδάκης, "Αξιολόγηση και σύγκριση τεφρών από συν-καύση αστικών αποβλήτων σε σταθερή και ρευστοποιημένη κλίνη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79329
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός των τεφρών που παράγονται κατά την καύση αγροτικών υπολειμμάτων αλλά και αστικών στερεών αποβλήτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες καύσης. O σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για τις τέφρες των αποβλήτων, για αποθέσεις των τεφρών σε εδάφη και πιθανές χρήσεις τους σε δομικά υλικά ή σαν βελτιωτικά εδάφους.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε : α) κοκκομετρική ανάλυση των σωματιδίων των τεφρών και περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, β) προσδιορισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων, γ) χημική ανάλυση των τεφρών για προσδιορισμό κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, δ) προσδιορισμό ορυκτολογικών φάσεων των τεφρών, ε) θερμική ανάλυση μέσω θερμοβαρυτομετρικής μεθόδου, στ) χαρακτηρισμός των θερμοκρασιών τήξης των δειγμάτων.Οι τέφρες όλων των δειγμάτων χαρακτηρίστηκαν ως αλκαλικές, λόγω του υψηλού pH που μετρήθηκε. Οι χημικές αναλύσεις έδειξαν ότι όλες οι τέφρες που εξετάστηκαν εμφάνισαν αξιοσημείωτη περιεκτικότητα σε P, Ca και K. Σύμφωνα με την ορυκτολογική ανάλυση, τα κύρια ορυκτά που εμφανίστηκαν ήταν υδροξυαπατίτης, μαγνησιούχος γουιτλοκίτης, ανυδρίτης, ασβεστίτης, φαιρχιλντίτης και αρκανίτης. Η περιεκτικότητα όλων των τεφρών σε βαρέα μέταλλα όπως Cu, Zn, Sr και Cr ήταν σημαντική. Παρ’όλα αυτά, οι συγκεντρώσεις δεν υπερέβησαν τα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά όρια .Η χαμηλή τιμή στη θερμοκρασία αρχικής παραμόρφωσης της λυματολάσπης που παρατηρήθηκε, καθώς και ο υψηλός ρυθμός τήξης του μείγματος πυρηνόξυλου/ αστικών στερεών αποβλήτων, πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα επικαθίσεων ή επισκωριώσεων κατά την καύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά