Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σεισμική απόκριση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Maravelaki Chrysi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/35E1D763-83AA-4FC6-A217-17F77C615FE9
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσή Μαραβελάκη, "Σεισμική απόκριση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79372
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ευστάθεια ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και πως επιδρούν αυτοί οι παράγοντες στη συμπεριφορά ενός χώρου υγειονομικής ταφής σε σεισμική καταπόνηση. Η διερεύνηση γίνεται μέσω του λογισμικού QUAD4M, το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran και αναπτύχθηκε για την εν-χρόνω επίλυση διδιάστατων προβλημάτων της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η αριθμητική προσομοίωση της σεισμικής απόκρισης χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ανάλογα με τις μηχανικές ιδιότητες του απορριμματικού υλικού. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή σε γενικές έννοιες που αφορούν τα αστικά απορρίμματα, τη σύστασή τους και τους τρόπους διαχείρισής τους, επικεντρώνοντας την περιγραφή στους χώρους υγειονομικής ταφής. Στη συνέχεια, γίνεται μια παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σεισμική ευστάθεια ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπως οι δυναμικές ιδιότητες των στερεών αστικών αποβλήτων, το ειδικό βάρος, ο χρόνος ταφής και τέλος αναφέρονται κάποια παραδείγματα αστοχίας χώρων υγειονομικής ταφής. Ακολουθεί η περιγραφή των μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης και η ανάλυση με τη χρήση των πεπερασμένων στοιχείων, αναφέρονται βασικά στοιχεία για το λογισμικό QUAD4M και περιγράφεται η λειτουργία του. Ακολούθως, παρουσιάζεται εκτενώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη για τις συγκεκριμένες δοκιμές και τα προσομοιώματα ΧΥΤΑ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του απορριμματικού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν, με αναλυτικά στοιχεία και περιγραφές και παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των εξαχθέντων αποτελεσμάτων και την παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά