Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση παραμέτρων αλκαλικής ενεργοποίησης αποβλήτων

Kamperopoulou Kleoniki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D92D3C80-CA11-41ED-9CA3-E2307C5A1BE8
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κλεονίκη Καμπεροπούλου, "Διερεύνηση παραμέτρων αλκαλικής ενεργοποίησης αποβλήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79457
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία του γεωπολυμερισμού αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για την αξιοποίηση και τη διαχείριση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Οι τεράστιες, ετήσιες ποσότητες αυτών προέρχονται από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία και παραμένουν ανεκμετάλλευτες δημιουργώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα γεωπολυμερή είναι υλικά που προκύπτουν από τη χημική αντίδραση μεταξύ αργιλοπυριτικών στερεών υλικών με αλκαλικά πυριτικά διαλύματα, υπό έντονα αλκαλικές συνθήκες. Πολλά απόβλητα και παραπροϊόντα, όπως τέφρα από καύση άνθρακα, μεταλλουργική σκωρία και υλικά ΑΕΚΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή γεωπολυμερικών σκυροδεμάτων.Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων της αλκαλικής ενεργοποίησης αποβλήτων προκειμένου να συντεθούν από αυτά γεωπολυμερικά προϊόντα. Τα υλικά που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία είναι το τούβλο (Β), πλακάκι (T), γυαλί (G), ιπτάμενη τέφρα Μεγαλόπολης (FA), λατερίτης Καστοριάς (LK) και σκωρία Πολωνίας (PS).Όσον αφορά στην πειραματική διαδικασία, τα τρία πρώτα υλικά (Β, T, G) αρχικά θραύστηκαν με τη χρήση σιαγονωτού σπαστήρα και στη συνέχεια λειοτριβήθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους μέχρι το d50 <53μm. Τα υπόλοιπα υλικά λειοτριβήθηκαν απευθείας στον εργαστηριακό ραβδόμυλο για μία ώρα το καθένα μέχρι το d50<100μm. Προκειμένου να διερευνηθούν οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στη σύνθεση γεωπολυμερών με καλές μηχανικές ιδιότητες (υψηλή αντοχή σε θλίψη, ανθεκτικότητα, εργασιμότητα κ.λ.π) πραγματοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις με τις εξής τεχνικές: φασματοσκοπία ακτίνων-Χ φθορισμού (XRF), περίθλαση ακτίνων - X (XRD), υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR) και θερμοβαρυτομετρική ανάλυση (TG-DTA) οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη μορφολογία και τη μικροδομή των πρώτων υλών. Η ομοιόμορφη γεωπολυμερική δομή αποδεικνύεται ότι σχετίζεται με τις υψηλές αντοχές σε θλίψη.Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, εφ’όσον δεν πραγματοποιήθηκε σύνθεση γεωπολυμερών για να διερευνηθούν οι κατάλληλες παράμετροι που επηρεάζουν τις ιδιότητές τους, έγινε μελέτη της επίδρασης της χημικής σύστασης και της κοκκομετρίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία και σύγκριση με αντίστοιχα υλικά από τη βιβλιογραφία. Εκτός από τη χημεία και την κοκκομετρία των πρώτων υλών, άλλοι παράγοντες που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην απόκτηση υψηλής αντοχής σε θλίψη και κάμψη, στην ανθεκτικότητα κ.λ.π των γεωπολυμερών είναι η συγκέντρωση, το είδος και το pH του αλκαλικού διαλύματος ενεργοποίησης, ο χρόνος και η θερμοκρασία ωρίμανσης της πάστας καθώς και ο χρόνος στερεοποίησής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά