Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία

Malapani Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71BAD4A3-2C03-4919-AAED-267135A3BE90
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μαλαπάνη, "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε υπαίθρια λιγνιτωρυχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79613
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) έχει σκοπό τη συνεχή μείωση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια και τη σταδιακή τους εξάλειψη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης ενός ΣΔΥΑΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 σε υπαίθριο λιγνιτωρυχείο και συγκεκριμένα στο λιγνιτωρυχείο του Λιγνιτικού Κέντρου της Μεγαλόπολης και η αξιολόγηση της απόδοσης του. Αρχικά περιγράφονται οι αρχές και η δομή του προτύπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ και στη συνέχεια δίνονται τα στάδια ανάπτυξης, εφαρμογής, τεκμηρίωσης και πιστοποίησης του ΣΔΥΑΕ για το λιγνιτωρυχείο του Λιγνιτικού Κέντρου της Μεγαλόπολης. Για την αξιολόγηση της απόδοσης του ΣΔΥΑΕ συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν στοιχεία που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης από το έτος 2010 έως και το έτος 2017. Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν πριν και μετά την εφαρμογή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν ο δείκτης συχνότητας και ο δείκτης σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων, και εντοπίστηκαν οι θέσεις - ειδικότητες των εργαζομένων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα. Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών έδειξε ότι η εφαρμογή ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με πρότυπο OHSAS 18001:2007 είχε ως συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά