Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου του καρστικού υδροφορέα Αγυιάς Χανίων

Mourkakou Ourania

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E775119A-86BF-48AF-A910-154B959BE9A0
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία Μουρκάκου, "Συμβολή στην εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου του καρστικού υδροφορέα Αγυιάς Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80873
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο προσδιορισμός του υδρολογικού ισοζυγίου της υδρολογικής λεκάνης της Αγυιάς Χανίων. Αρχικά προσδιορίσθηκε ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής και ακολούθως η έκτασή της.Στην συνέχεια, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από επτά (7) βροχομετρικούς σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή έρευνας και υπολογίστηκε η βροχοβαθμίδα. Τυχόν ελλείψεις συμπληρώθηκαν με την μέθοδο της διπλής μάζας και προσδιορίσθηκε το συνολικό ετήσιο ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.Αμέσως μετά, εκτιμήθηκε η έκταση που καταλαμβάνει κάθε γεωλογικός σχηματισμός, και με την χρήση συντελεστών κατείσδυσης και απορροής εκτιμήθηκε το μέγεθος της κατείσδυσης και της επιφανειακής απορροής. Για λόγους σύγκρισης εκτιμήθηκε το μέγεθος της ενεργής κατείσδυσης με την μέθοδο Kessler.Επιπροσθέτως, προσδιορίσθηκε η πραγματική εξατμισοδιαπνοή της περιοχής βάσει εμπειρικών τύπων (Turc, Coutagne και Burdon – Papakis), και έμμεσα από την σχέση του υδρολογικού ισοζυγίου.Τέλος, έγινε αξιολόγηση της παροχής των πηγών που αποστραγγίζουν τον υδροφορέα με βάση τη θεωρία του Maillet, αποσκοπώντας στην εκτίμηση των ρυθμιστικών αποθεμάτων και του μεγέθους της υδρογεωλογικής λεκάνης.Από τους υπολογισμούς προέκυψε πως τα κατακρημνίσματα ανέρχονται σε 260.4 × 106 m3. Το 37,0% αντιστοιχεί στην κατείσδυση, το 20% στην απορροή και στο 43% στην πραγματική εξατμισοδιαπνοή.Σύμφωνα με το πρότυπο Maillet τα εκκενώσιμα αποθέματα εκτιμήθηκαν ίσα με 12,78 × 106 m3 για την πηγή Κολύμπα, 14,56 × 106 m3 για την πηγή Πλατάνου και 46,91 × 106 m3 για την πηγή Καλαμιώνα.Με βάση υδρο-χημικές αναλύσεις στην περιοχή, γεωφυσικές διασκοπήσεις και δεδομένα πιεζομετρίας, προκύπτουν ενδείξεις για πλευρικές εισροές νερού από την περιοχή των Βλυχάδων και της γεώτρησης Κουφού, προς την θέση ανάβλυσης της πηγής Καλαμιώνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά