Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μέσω γεωμετρικής παρακολούθησης

Konidaris Vissarion-Bertcholnt

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07D2D80D-F1AC-4937-B5F6-69D82C9A996F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βησσαρίων-Μπέρτχολντ Κονιδάρης, "Κατανεμημένοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μέσω γεωμετρικής παρακολούθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81072
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές βαθιών νευρωνικών δικτύων (Deep Neural Networks) μπορούν αποδεδειγμένα πια να επιτύχουν εκπληκτικές επιδόσεις σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα εφαρμογών. Ο ολοένα και αυξανόμενος ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονικών δεδομένων τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει στην επιστημονική και μη κοινότητα να εκπαιδεύει ολοένα μεγαλύτερα και βαθύτερα νευρωνικά δίκτυα, γεγονός το οποίο αυξάνει την απόδοση τους αλλά ταυτόχρονα και τον χρόνο εκπαίδευσής τους. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος όγκος δεδομένων παράγεται (ή λαμβάνεται) από πολλές διαφορετικές πηγές, με αποτέλεσμα η επικοινωνία που μπορεί να απαιτείται για την κεντρικοποίησή τους σε μια υπολογιστική μηχανή να είναι απαγορευτικά μεγάλη. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουν αποτελέσει σημαντικό ερέθισμα για την επιστημονική κοινότητα, ένα μεγάλο μέρος της οποίας έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην εφεύρεση αλγορίθμων για την παράλληλη εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων. Παρόλα αυτά, οι σημερινές μέθοδοι παράλληλης εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων, δεν λαμβάνουν υπόψην την εκτεταμένη επικοινωνία που μπορεί να προκαλέσουν στην εκάστοτε κατανεμημένη τοπολογία, γεγονός που μπορεί για λόγου χάρη να αποβεί ενεργειακά κοστοβόρο σε κατανεμημένα συστήματα αισθητήρων. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μια πρωτοπόρα μέθοδο για την παράλληλη εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Functional Geometric Monitoring, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την παρακολούθηση κατανεμημένων ροών δεδομένων. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η μεγιστοποίηση της απόδοσης του κεντρικού νευρωνικού και η ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας της κατανεμημένης τοπολογίας. Αποδεικνύουμε εμπειρικά ότι η προσέγγισή μας επιτυγχάνει μέχρι και 95% μείωση της επικοινωνίας της κατανεμημένης τοπολογίας αστέρα, ενώ παράλληλα διατηρεί υψηλή την ποιότητα των προβλέψεων ενός βαθιού συνελικτικού νευρωνικού δικτύου (Deep Convolutional Neural Network) και ενός απλού Adaptive Online Sequential Extreme Learning Machine (AOS-ELM) ταξινομητή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά