Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών στη θέση κατασκευής του φράγματος Βαλσαμιώτη

Syllignakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81D51458-DC6F-416B-A8C1-3688DA084004
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Συλλιγνάκης, "Διερεύνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών στη θέση κατασκευής του φράγματος Βαλσαμιώτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81135
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στη θέση θεμελίωσης του φράγματος Βαλσαμιώτη (Βατόλακκος, Χανιά). Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της διαπερατότητας και της μηχανικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος του άξονα και στα αντερείσματα του φράγματος.Η περιοχή θεμελίωσης του φράγματος αποτελείται από μεταμορφωμένους χαλαζιτικούς – φυλλιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι λόγω τεκτονικών επιδράσεων παρουσιάζουν μία πτυχωσιγενή δομή. Η εργασία βασίστηκε στην γεωλογική επισκόπηση πεδίου και στην επεξεργασία δεδομένων από γεωτρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στη θέση κατασκευής του φράγματος. Σύμφωνα με τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά διακρίθηκαν πέντε (5) διαφορετικές τεχνικογεωλογικές ενότητες.Με την χρήση του Συστήματος Ταξινόμησης RMR και GSI χαρακτηρίζονται ως εξής: Tεχνικογεωλογική ενότητα 1: Αμμώδης έως χαλικώδης άργιλος: έδαφος Tεχνικογεωλογική ενότητα 2: Σερικιτικός χαλαζίτης με φυλλιτικές παρεμβολές (αριστερό αντέρεισμα): RMR = 44, GSI=40 – 45 Tεχνικογεωλογική ενότητα 3: Σερικιτικός χαλαζίτης με ενστρώσεις φυλλίτη και αργιλικό σχιστόλιθο (δεξιό αντέρεισμα):RMR = 44, GSI=40– 45 Tεχνικογεωλογική ενότητα 4: Φυλλίτης (υψηλό τμήμα δεξιού αντερείσματος): RMR = 24, GSI=25 – 30 Tεχνικογεωλογική ενότητα 5: Φυλλίτης με παρεμβολές χαλαζιτών (στην περιοχή της κοίτης): RMR = 37, GSI=30 - 35Με τη χρήση του Συστήματος Ταξινόμησης GSI και RMR και τις μηχανικές παραμέτρους του αδιατάρακτου βράχου (c, φ) προσδιορίσθηκε το μέτρο παραμόρφωσης EM και οι σταθερές mb, s και a που χρησιμοποιούνται στο κριτήριο Hoek - Brown για την εκτίμηση της αντοχής της βραχόμαζας και της φέρουσας ικανότητας κατά μήκος του άξονα και στα αντερείσματα του φράγματος.Σύμφωνα με την αξιολόγηση των δοκιμών διαπερατότητας οι γεωλογικοί σχηματισμοί θεμελίωσης χαρακτηρίζονται ως χαμηλής διαπερατότητας αλλά λόγω του μεγάλου ύψους του φράγματος απαιτούνται παρεμβάσεις προκειμένου αυτή να μειωθεί να μειωθεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού.Επίσης από τα αποτελέσματα των δοκιμών διαπερατότητας προσδιορίστηκαν ζώνες υψηλής διαπερατότητας κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης που χρειάζονται θεραπεία και καθορίστηκε η έκταση της προτεινόμενης διαφραγματικής κουρτίνας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά