Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της ποζολανικής ιδιότητας ζεολίθου, περλίτη και φυσικής ποζολάνας με χρήση υδρασβέστου

Nikolopoulos Olybios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C737F382-1839-4064-849D-97538BA30254
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ολύμπιος Νικολόπουλος, "Διερεύνηση της ποζολανικής ιδιότητας ζεολίθου, περλίτη και φυσικής ποζολάνας με χρήση υδρασβέστου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της ποζολανικής ιδιότητας τριών πετρωμάτων, που υπάρχουν σε αφθονία στην ελληνική Γη με τη χρήση υδρασβέστου. Τα πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ζεόλιθος, περλίτης καθώς και φυσική ποζολάνα. Τα υλικά αυτά λειοτριβήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κοκκομετρία. Στη συνέχεια τα υλικά τα οποία είχαν μορφή πούδρας αναμίχθηκαν με προσθήκη νερού σε αναλογία 1:1 με υδράσβεστο (CL 90) η οποία είχε ανάλογη κοκκομετρία. Με την πάστα που δημιουργήθηκε κατασκευάσθηκαν κυβικά δοκίμια. Στα δοκίμια αυτά έπειτα από το πέρας συγκεκριμένων ημερών ωρίμανσης πραγματοποιήθηκαν πειράματα μονοαξονικής θλίψης και υπολογίσθηκε η αντοχή τους. Τα θραύσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία λειοτριβήθηκαν εκ νέου σε αχάτη και πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση αυτών με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.Τα αποτελέσματα των ακτινογραφημάτων πιστοποιούν την ύπαρξη ασβεστοαργιλοπυριτικής φάσης με τη μορφή γκελενίτη χωρίς αυτή όμως να φτάνει τα επιθυμητά επίπεδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων μονοαξονικής θλίψης στα δοκίμια η αντοχή αυτών αυξάνεται με τη πάροδο του χρόνου. Τα δοκίμια περλίτη και ζεόλιθου φθάνουν σε μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα αντοχών, ενώ αυτά της φυσικής ποζολάνας σημείωσαν αντοχές πολύ χαμηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά