Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου

Spachis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B852C328-930A-41C7-8B4E-0474C91A7526
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Σπαχής, "Βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81803
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αφορά στη μελέτη ‐με σύγχρονες υπολογιστικέςμεθόδους‐ της σεισμικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου τύπου και σχήματοςδεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έμφαση έχει δοθεί καιστη βελτίωση της δυναμικής απόκρισης των υπό μελέτη δεξαμενών, με χρήσηαποτελεσματικών συστημάτων σεισμικής μόνωσης στη θεμελίωση της κατασκευής.Οι ανωτέρω στόχοι υλοποιούνται με εφαρμογή κατάλληλου λογισμικούπεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση του σύνθετου φαινομένου δυναμικήςαλληλεπίδρασης (δεξαμενής‐περιεχόμενου).Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εργασίας αναπτύχθηκε μια αποτελεσματικήμεθοδολογία βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης των δεξαμενών μέσω τηςβελτιστοποίησης κρίσιμων παραμέτρων σχεδιασμού. Αυτό επιτεύχθηκε με τηνανάπτυξη κατάλληλου κώδικα, ο οποίος βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα καιδύναται να συμβάλει στην υλοποίηση των βέλτιστων μέτρων αντισεισμικήςπροστασίας, στον αποτελεσματικότερο τεχνο‐οικονομικό σχεδιασμό και στη μείωση της πιθανότητας αστοχίας του έργου. Πιο συγκριμένα, αναπτύχθηκαν κώδικες με χρήση της πλατφόρμας MATLAB για να εφαρμοσθεί η μεθοδολογίαβελτιστοποίησης της σεισμικής μόνωσης με χρήση του εξελικτικού αλγορίθμου«αναζήτησης κούκων». Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων,έτσι ώστε να διεξαχθεί η παραμετρική μελέτη της δυναμικής απόκρισης τωνεξεταζόμενων δεξαμενών.Η δομή της εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: αρχικά γίνεται μια περιγραφήτης διαδικασίας αντισεισμικού σχεδιασμού των δεξαμενών υγροποιημένουφυσικού αερίου για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα βασιστείη διαδικασία προσομοίωσης των δεξαμενών που θα μελετηθούν στην παρούσαδιερεύνηση. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση του προβλήματοςβελτιστοποίησης, δηλαδή των παραμέτρων και των συναρτήσεων βέλτιστουσχεδιασμού του εξεταζόμενου προβλήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στοναλγόριθμο βελτιστοποίησης και στον σχετικό κώδικα που αναπτύχτηκε στοπεριβάλλον του MATLAB. Στη συνέχεια, γίνεται η προσομοίωση των δεξαμενών καιη δυναμική ανάλυσή τους με χρήση κατάλληλου λογισμικού, όπως το SAP2000. Ηεργασία ολοκληρώνεται με τη διενέργεια μιας εκτενούς παραμετρικής ανάλυσης,την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συγκριτικά και με τη σχετική βιβλιογραφία, και τέλος με την παρουσίαση των εξαχθέντων συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά