Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση δεδομένων διαγραφιών για την αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή Blackfoot, Αλμπέρτα, Καναδά

Moschou Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6D372BDF-23CA-49F8-80A4-3438C7780727
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Μόσχου, "Ανάλυση δεδομένων διαγραφιών για την αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή Blackfoot, Αλμπέρτα, Καναδά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81905
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά την έρευνα, αλλά και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οι γεωφυσικές μέθοδοι που εφαρμόζονται μέσα σε γεωτρήσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των διατρηθέντων γεωλογικών σχηματισμών. Ειδικότερα αποσκοπούν στον καθορισμό της λιθολογίας και των φυσικών ιδιοτήτων των σχηματισμών, καθώς επίσης επιδιώκεται ο χαρακτηρισμός και η εκτίμηση της ποσότητας των ρευστών που περιέχουν. Οι φυσικές ποσότητες που μετρώνται μέσα στις γεωτρήσεις συνήθως παρίστανται σε διαγράμματα συναρτήσει του βάθους, τα οποία ονομάζονται διαγραφίες (Well Logs). Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογήθηκαν τα δεδομένα διαγραφιών δέκα γεωτρήσεων από την περιοχή Blackfoot της Αλμπέρτα στον Καναδά. Στις εν λόγω γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν διαγραφίες διαμετρήματος, πορώδους (ακουστικές, πυκνότητας και νετρονίου), φυσικού δυναμικού, φυσικής ραδιενέργειας, καθώς και ηλεκτρικές διαγραφίες. Πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση των δεδομένων και ο χαρακτηρισμός των σχηματισμών σε περατούς και μη, με βάση την εκτίμηση του όγκου των αργιλικών προσμίξεων από τον συνδυασμό των διαγραφιών φυσικού δυναμικού και φυσικής ραδιενέργειας. Επίσης, υπολογίστηκαν οι τιμές του ολικού πορώδους (φ) από τις διαγραφίες πυκνότητας και νετρονίου, του πρωτογενούς πορώδους (φsonic) από τις ακουστικές διαγραφίες καθώς και της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του νερού του σχηματισμού (Rw), μέσω της τεχνικής Rwa, αλλά και μέσω του συνδυασμού των διαγραφιών ηλεκτρικής αντίστασης και πορώδους (διαγράμματα Pickett και Hingle). Επιπλέον, δημιουργήθηκαν συνδυαστικά γραφήματα (cross-plots) για τα δεδομένα των ηλεκτρικών διαγραφιών και των διαγραφιών πορώδους από όπου προέκυψαν πληροφορίες για την ζώνη διείσδυσης του διηθήματος του γεωτρητικού πολφού, αλλά και την λιθολογία των σχηματισμών, αντίστοιχα. Τέλος, υπολογίστηκε ο βαθμός κορεσμού σε νερό (Sw) των περατών σχηματισμών, υπό την προϋπόθεση της απουσίας αργιλικών προσμίξεων και εντοπίστηκαν θέσεις με ικανοποιητικές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων (pay).Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων των διαγραφιών, προέκυψε ότι οι τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του νερού του σχηματισμού (Rw) που υπολογίστηκαν από την τεχνική Rwa και τα διαγράμματα Pickett και Hingle παρουσιάζουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Σε 8 από τις 10 γεωτρήσεις εντοπίστηκαν, σε ασβεστολιθικής, κυρίως, σύστασης σχηματισμούς, θέσεις με ικανοποιητικές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη φυσικού αερίου. Ωστόσο, στις θέσεις που υπάρχουν ενδείξεις, ο βαθμός κορεσμού σε νερό που έχει προσδιοριστεί στους περατούς σχηματισμούς, είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζεται από την ύπαρξη αργιλικών προσμίξεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση των δεδομένων υπό την θεώρηση ύπαρξης αργιλικών προσμίξεων στους περατούς σχηματισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά