Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός συντελεστών κατανομής ιχνηθετών σε συστήματα πετρελαίου-νερού

Grigoriadou Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C3F1F542-52C8-485B-846A-9483E1676925
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Γρηγοριάδου, "Προσδιορισμός συντελεστών κατανομής ιχνηθετών σε συστήματα πετρελαίου-νερού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκαν πειραματικά οι συντελεστές κατανομής τριών ελαφριών αλκοολών (μεθανόλη, αιθανόλη, 2-προπανόλη) σε δυαδικά συστήματα αποτελούμενα από μια υδατική φάση και μια ελαϊκή φάση. Ως ελαϊκή φάση χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω διαλύτες: εξάνιο, επτάνιο, τολουόλιο, ξυλόλιο και τετραχλωράνθρακας. Η επιλογή των διαλυτών έγινε για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των αλκοολών, των πολικών φάσεων και των χαρακτηριστικών των μη-υδατικών φάσεων που απαντώνται στο υπέδαφος (Non-aqueous phase liquids, NAPL) κατά τις διαρροές οργανικών μιγμάτων ή πετρελαίου. Η γνώση των συντελεστών κατανομής είναι σημαντική για την προσομοίωση των διαρροών οργανικών ρύπων στο περιβάλλον. Επίσης, συστατικά όπως οι αλκοόλες που μελετήθηκαν, χρησιμοποιούνται σε μελέτες υπολογισμού του υπολειμματικού βαθμού συγκέντρωσης νερού ή πετρελαίου σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, όπως οι δοκιμές μονού ή διπλού φρέατος (Single Well Tracer Test, SWTT ή Double Well Tracer Test, DWTT). Ο προσδιορισμός των συντελεστών κατανομής των αλκοολών έγινε μέσω του υπολογισμού της συγκέντρωσής τους στην υδατική φάση. Για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων αυτών, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Flame Ionization Detector, FID) με τρείς διαφορετικές μεθοδολογίες εισαγωγής του δείγματος. Την απευθείας εισαγωγή της υδατικής φάσης (direct injection), την εισαγωγή δείγματος υπερκείμενης φάσης αερίου (Headspace sampling) και την μικροεκχύλιση στερεής φάσης (Solid Phase Microextraction, SPME). Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα, η τεχνική Headspace αποδείχτηκε ότι οδηγεί σε χαμηλότερα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού των τριών αλκοολών στο νερό. Οι τιμές των συντελεστών κατανομής που προσδιορίστηκαν για τις αλκοόλες στα δυαδικά συστήματα υδατικής-ελαϊκής φάσης βρέθηκαν σε συμφωνία με αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά