Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέθοδοι επεξεργασίας για την ανάκτηση ινδίου σε οθόνες υγρών κρυστάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Karagianni Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C6D5B36-AEB4-4B74-B406-F218001658CD
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Καραγιάννη, "Μέθοδοι επεξεργασίας για την ανάκτηση ινδίου σε οθόνες υγρών κρυστάλλων από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82719
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια οι οθόνες καθοδικού σωλήνα (Cathode Ray Tube) έχουν αντικατασταθεί από τις οθόνες υγρών κρυστάλλων (Liquid crystal displays, LCDs). Η αύξηση των LCDs προκαλεί έντονη ανησυχία αναφορικά με τη διαχείρισή τους όταν επέλθει το τέλος του κύκλου ζωής τους. Πρόσφατα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας επικεντρώνεται στα κρίσιμα μέταλλα, που εμπεριέχονται στις οθόνες, με σκοπό τη δευτερογενή παραγωγή τους μέσω διεργασιών ανάκτησης. Ως κρίσιμα μέταλλα ορίζονται τα στοιχεία, που παρουσιάζουν οικονομική και στρατηγική σημασία για την παγκόσμια οικονομία και έχουν υψηλό κίνδυνο αναφορικά με την προσφορά τους, ενώ η εξόρυξή τους αποτελεί μια οικονομικά και περιβαλλοντικά κοστοβόρα διαδικασία. Το ίνδιο αποτελεί ένα κρίσιμο μέταλλο, το οποίο απαντάται κατά κόρον σε οθόνες LCDs.Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων προ-επεξεργασίας σε απόβλητες οθόνες LCD με σκοπό την ανάκτηση ινδίου. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε χειρονακτική αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμός και απομάκρυνση των υγρών κρυστάλλων με χρήση διαλυτικών μέσων υποβοηθούμενη από ανάδευση ή υπερήχους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι προ-επεξεργασίας: μηχανική θραύση, κοσκίνιση, βαρυτομετρικός διαχωρισμός, πυρόλυση, θερμικό σοκ, και συνδυασμός αυτών, προκειμένου να παραχθεί ένα κλάσμα εμπλουτισμένο σε ίνδιο. Οι μέθοδοι συγκρίθηκαν ως προς την απόδοσή τους στην προ-συγκέντρωση του ινδίου. Η απόδοση προσδιορίστηκε με βάση τη συγκέντρωση του ινδίου (mg/kg) στο προ-επεξεργασμένο κλάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του υλικού μετά την προ-επεξεργασία ως προς την αρχική συγκέντρωση του ινδίου και την αρχική μάζα του δείγματος (%). Κατ’ αυτόν τον τρόπο προέκυψαν συμπεράσματα όσον αφορά την τύχη του ινδίου και τις απώλειές του κατά την προ-επεξεργασία των LCD οθονών.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, έδειξαν ότι η μηχανική προ-επεξεργασία ακολουθούμενη από κοσκίνιση οδηγεί σε κοκκομετρικά κλάσματα εμπλουτισμένα σε ίνδιο. Ωστόσο, κατά τη μηχανική επεξεργασία υπάρχουν μεγάλες απώλειες ινδίου (σκόνη, τρίμματα κλπ.). Η βαρυτομετρική μέθοδος δεν ήταν αποτελεσματική, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο της συσσωμάτωσης μεταξύ των κόκκων. Ως εκ τούτου, ως πιο αποτελεσματική μέθοδος αναδείχτηκε το θερμικό σοκ σε θερμοκρασία 200 oC με απόδοση προ-συγκέντρωσης 60,5%, ακολουθούμενη από την πυρόλυση με απόδοση προ-συγκέντρωσης 53,9%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά