Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ορυκτολογική μελέτη και δυνατότητα ανάκτησης νικελίου με χρήση μεθόδων εμπλουτισμού του λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος της περιοχής Mamez (Αλβανία)

Gkikas Iason

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1A3929DC-A360-47CA-A7F1-B84EDB0DE688
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάσων Γκίκας, "Ορυκτολογική μελέτη και δυνατότητα ανάκτησης νικελίου με χρήση μεθόδων εμπλουτισμού του λατεριτικού σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος της περιοχής Mamez (Αλβανία)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83055
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει την ορυκτολογία, την γεωχημική συμπεριφορά καθώς και τις μεθόδους εμπλουτισμού που ακολουθήθηκαν, σε μετάλλευμα που προέκυψε από το νικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της περιοχής Mamez της βορειοανατολικής Αλβανίας.Το κοίτασμα φιλοξενείται σε λατεριτικό φλοιό αποσάθρωσης που βρίσκεται σε επαφή με Υπερβασικά (Δουνιτικά) πετρωμάτα, και υπόκειται Κρητιδικών Ασβεστολίθων. Ο λατεριτικος φλοιός όπως και τα μητρικά του πετρώματα ανήκουν στην γεωτεκτονική ενότητα 'Mirdita' και πιο συγκεκριμένα στους Ανατολικού Τύπου Οφιολίθους της ενότητας. Από κοιτασματολογική σκοπιά το κοίτασμα του Mamez ανήκει στην ομάδα κοιτασμάτων της ΒΑ Αλβανίας, 'Has-Kukes-Lures'.Ο λατερίτης έχει στρωματοειδή μορφή και περιλαμβάνει τους τυπικούς ορίζοντες λατεριτικής αποσάθρωσης, δηλαδή πισολιθικό, αργιλικό και σαπρολιτικό. Ως κύρια ορυκτολογικά του χαρακτηριστικά εμφανίζονται, αιματίτης, χρωμίτης, χαλαζίας, βιλλεμζεΐτης, λιζαρδίτης και νοντρονίτης ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ασβεστίτης και τάλκης. Η γεωχημική μελέτη, φανέρωσε τις περιεκτικότητες των οξειδίων Fe2 O 3 , Cr2 O 3 , Al2 O 3 , MnO, CoO, SiO, NiO, CaO, MgO, ΤiO και έδειξε την κατανομή τους κατα μήκος της τομής του κοιτάσματος καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Η κατανομή του NiO στο κοίτασμα είναι της τάξης του 1.2% κ.β. στον πισολιθικό ορίζοντα, 0.7% στον αργιλικό ορίζοντα και 1.8% στον σαπρολιτικό ορίζοντα. Η μικροσκοπική εξέταση SEM-EDS σε συσχέτιση με τις άλλες αναλυτικές μεθόδους έδειξαν πως το Ni βρίσκεται στο αργιλικό ορυκτό βιλλεμζεΐτης, που αποτελεί και το συνδετικό υλικό μεταξύ των κόκκων του πετρώματος.Για τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος ακολουθήθηκαν μέθοδοι βαρυτομετρικού και μαγνητικού διαχωρισμού. Πιό συγκεκριμένα, δείγματα από όλους τους ορίζοντες ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο δείγμα, από το οποίο προέκυψαν στην συνέχεια δύο ομάδες δειγμάτων (c και d).H πρώτη ομάδα (c), υποβλήθηκε σε κοκκομετρικό διαχωρισμό με παραγωγή κλασμάτων διαμέτρων: -8+4 mm, -4+1mm, -1+0.250 mm,-0.250+0.063mm, -0.063 mm. Στην συνέχεια από το κλάσμα διαμέτρου -0.063mm προέκυψαν δύο ακόμη κοκκομετρικά κλάσματα διαμέτρων -0.063+0.010 mm και -0.010mm. Τα δείγματα με διάμετρο κόκκων μεγαλύτερη του 0.063mm ακολούθησαν βαρυτομετρικό διαχωρισμό σε βαρύ υγρό διάλυμα αραιωμένου τετραβρωμοαιθανίου (Br4 C 2 H 2 ) με πυκνότητα d=2.85 gr/cm3 και μαγνητικό διαχωρισμό σε δονούμενη τράπεζα στα 220, 180 και 140 rpm και τάση V=3 Ampere. Το δείγμα διαμέτρου -0.063+0.010mm υπέστη υγρό μαγνητικό διαχωρισμό στα 6 στα 3 και στο 1.5 Ampere, ενώ για το δείγμα διαμέτρου -0.010mm δεν ακολουθήθηκε κάποια μέθοδος διαχωρισμού.Η δεύτερη ομάδα (d), που είχε προκύψει από το ενιαίο αρχικό δείγμα κονιορτοποιήθηκε απευθείας στα κοκκομετρικά κλάσματα διαμέτρων -0.063+0.010mm και -0.010mm χωρίς να δημιουργηθούν ενδιάμεσα κοκκομετρικά κλάσματα. Στην συνέχεια το κλάσμα διαμέτρου -0.063+0.010mm πέρασε υγρό μαγνητικό διαχωρισμό στα 6, 3 και 1.5 Ampere, ενώ για το κλάσμα -0.010mm επίσης δεν ακολουθήθηκε κάποια μέθοδος εμπλουτισμού. Αυτή η δεύτερη διαφορετική προσέγγιση του ίδιου μεταλλεύματος έγινε με σκοπό να εξακριβωθούν διαφορές που μπορεί να προκύψουν στις συγκεντρώσεις των στοιχείων, εάν δεν κατασκευαστούν διαδοχικά τα κοκκομετρικά κλάσματα και γίνει κατευθείαν η δημιουργία πολύ λεπτόκοκκων κλασμάτων.Μετά το πέρας κάθε μεθόδου διαχωρισμού τα δείγματα αναλύθηκαν ακτινοσκοπικά και γεωχημικά (XRD, XRF) και επιλεκτικά αναλύθηκαν μικροσκοπικά με μεταλλογραφικό μικροσκόπιο, ώστε να εξακριβωθούν τα ορυκτολογικά τους χαρακτηριστικά.Ο εμπλουτισμός ήταν γενικά ικανοποιητικός στα μικρότερα κοκκομετρικά κλάσματα για όλες τις μεθόδους. Το βέλτιστο προϊόν του εμπλουτισμού για το Ni με γνώμονα τις κατανομές του στοιχείου στα επιμέρους κλάσματα του εμπλουτισμού είναι το ελαφρύ προϊόν στο κλάσμα -0.250+0.063mm. Η κατανομή του νικελίου στο προϊόν αυτό είναι 83.77% και έχει περιεκτικότητα σε NiO 1.14% κ.β. Ο μαγνητικός διαχωρισμός και τα αθροιστικά μαγνητικά, έφεραν λιγότερο σημαντικά όμως πετυχημένα αποτελέσματα εμπλουτισμού σε NiΟ. Στις καλύτερες περιπτώσεις η κατανομή του NiO φτάνει το 81% στο μαγνητικό προϊόν 1 του κλάσματος -4+1mm. Πετυχημένος από την άποψη των περιεκτικοτήτων και κατανομών του NiO στα επιμέρους κλάσματα μπορει να θεωρηθεί και ο υγρός μαγνητικός διαχωρισμός για τα κλάσματα της πρώτης ομάδας του μεταλλεύματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά