Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

Papadakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/840E0EF0-D0D0-46D0-ACC6-7D97AFE4C4B8
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Παπαδάκης, "Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή επιχώματος οδοποιίας στην περιοχή Γουβών Ηρακλείου.Τα αποτελέσματα του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) συμβάλουν στον καθορισμό του πάχους των στρώσεων και θεωρούνται απαραίτητα για την διασφάλιση της σωστής κατασκευής και της ευστάθειας ενός οδοστρώματος.Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από τρεις θέσεις του έργου με σκοπό την εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων και του CBR του γεωϋλικού σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας.Αρχικά, τα δείγματα αναλύθηκαν κοκκομετρικά, προσδιορίσθηκαν οι τιμές των ορίων Atterberg, ταυτοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν κατά USCS και AASHTO και εκτιμήθηκε η βέλτιστη υγρασίας συμπύκνωσης. Ακολούθησαν οι δοκιμές προσδιορισμού του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας του γεωϋλικού.Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 και τα γεωϋλικά χαρακτηρίσθηκαν ως προς την καταλληλότητά τους για την κατασκευή επιχωμάτων οδοποιίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά