Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή μεθανίου μέσω αναερόβιας συν-χώνευσης αποβλήτων ζωικής προέλευσης και διερεύνηση της χρήσης της χωνεμένης ιλύος

Tsokanis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/287AE435-BC34-4E35-A2F4-99DCE18C3F3B
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τσοκάνης, "Παραγωγή μεθανίου μέσω αναερόβιας συν-χώνευσης αποβλήτων ζωικής προέλευσης και διερεύνηση της χρήσης της χωνεμένης ιλύος ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83289
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή μεθανίου μέσω αναερόβιας συν-χώνευσης αποβλήτων ζωικής προέλευσης, καθώς και η διερεύνηση της χρήσης της χωνεμένης ιλύος. Για την επίτευξη του στόχου αυτής, που ήταν η αποτελεσματικότερη παραγωγή βιοαερίου και ενός ποιοτικού προϊόντος ικανού να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, μελετήθηκε η ανάμιξη τριών διαφορετικών ειδών ζωικής κοπριάς: αγελάδων, προβάτων, κοτόπουλων και αποβλήτων σφαγείου (δείγμα ουροδόχων κύστεων και εντέρων με το περιεχόμενό τους αφού επεξεργάστηκε καταλλήλως). Επίσης, έλαβε χώρα δειγματοληψία ιλύος από τους μεσόφιλους αναερόβιους χωνευτές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Χανίων με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εμβόλιο της διαδικασίας, με συγκέντρωση πτητικών στους αντιδραστήρες ίση με 15 g VS/L και σταθερό λόγο ανάμιξης υποστρώματος/εμβολίου (SIR) ίσο με 0,5, βάσει των πτητικών στερεών. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για την εκτίμηση του βιοχημικού δυναμικού μεθανίου έγιναν σε χρονικό διάστημα 55 ημερών κάτω από μεσόφιλες συνθήκες σε χωνευτήρες διαλείποντος έργου ονομαστικού όγκου 250 mL και λειτουργικού όγκου 100 mL, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε ρυθμισμένο επωαστήρα σταθερής θερμοκρασίας 35 οC. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών, το υπόστρωμα που οδήγησε στη παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας μεθανίου ήταν το μίγμα κοπριών - δείγματος σφαγείου (SH) με 420 mLCH4STP/gVSadded. Ακολούθησαν, τα υποστρώματα κοπριάς κοτόπουλων (PM), αγελάδων (CM) και προβάτων (SM) με 194, 191 και 170 mLCH4STP/gVSadded, αντίστοιχα. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η ανάμιξη κοπριών (MIX: αγελάδων, προβάτων και κοτόπουλων) κατέδειξε χαμηλότερο δυναμικό παραγωγής μεθανίου σε σχέση με αυτό των αρχικών υποστρωμάτων (168 mLCH4STP/gVSadded). Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας ακολουθήθηκε μία σειρά αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ολικών και πτητικών στερεών, ολικής αλκαλικότητας και πτητικών οξέων, διαλυτό χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (sCOD), ολικών φαινολών, αμμωνιακού αζώτου, φωσφόρου και μετάλλων. Τελικά, από τον προσδιορισμό των μετάλλων προέκυψε το συμπέρασμα ότι λόγω των αποδεκτών συγκεντρώσεών τους με βάση την εθνική νομοθεσία, η χωνεμένη ιλύς από τα διάφορα υποστρώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της γεωργίας χωρίς να επιφέρει αρνητικές - δυσμενείς συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά