Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κινητική μελέτη της φωτοχημικής διάσπασης της φαρμακευτικής ουσίας fluoxetine σε υδατικά διαλύματα

Papadogiannis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A1E6CA88-CB36-4721-97C5-EE276185DBF2
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παπαδογιάννης, "Κινητική μελέτη της φωτοχημικής διάσπασης της φαρμακευτικής ουσίας fluoxetine σε υδατικά διαλύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83377
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με την κινητική μελετη της φωτοδιάσπασης της χημικής ουσίας φλουοξετίνης (Fluoxetine) η οποία συναντάται σε πλήθος αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και αποτελεί έναν εκλεκτικό αναστολέα της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Η διάσπαση της ουσίας έγινε υπο ακτινοβολία UV-C με μήκος κύματος 254 nm. Επίσης μελετήθηκε και η διάσπαση της ουσίας υπό την παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) σε διάφορες συγκεντρώσεις.Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (batch reactor) εργαστηριακού μεγέθους. Ο όγκος του αντιδραστήρα ανέρχεται στα 450 mL επίσης η θερμοκρασία του διαλύματος κατά τη διάρκεια των πειραμάτων προσέγγιζε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25οC) και η τιμή του pH παρέμενε σταθερή (7). Δείγματα λήφθησαν με στόχο τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της ουσίας φλουοξετίνη, του χημικού οξειδωτικού (Η2Ο2) και του ολικού οργανικού άνθρακα για το εκάστοτε διάλυμα.Αρχικά πραγματοποιήθηκε μία σειρά πειραμάτων άμεσης φωτόλυσης με υπεριώδη ακτινοβολία (λ=254nm) με σκοπό τον προσδιορισμό της επίδρασης της αρχικής συγκέντρωσης της ουσίας στην ταχύτητα της αντίδρασης. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο εύρος συγκεντρώσεων από 2.87 μmol/L έως 86.75 μmol/L. Τα αποτελέσματα των εν λόγω πειραμάτων έδειξαν πως η ταχύτητα της αντίδρασης δεν εξαρτάται από την αρχική συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας για το δεδομένο εύρος τιμών και κατ’ επέκταση η φωτοχημική αντίδραση της διάσπασης φλουοξετίνης ακολουθεί κινητική 1ης τάξης. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης και η κβαντική απόδοση της άμεσης φωτόλυσης της φλουοξετίνης.Από τα προαναφερθέντα πειράματα διαπιστώθηκε πως η ουσία φλουξετίνη διασπάται πλήρως υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα (5-6 λεπτά). Παράλληλα από τις μετρήσεις της συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα διαπιστώθηκε πως η συγκέντρωσή του παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία. Τέλος πραγματοποιήθηκαν πειράματα έμμεσης φωτόλυσης υπό την παρουσία οξειδωτικού μέσου και συγκεκριμένα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2). Τα εν λόγω πειράματα έδειξαν πως η φωτόλυση της ουσίας φλουξετίνης υπό την επίδραση οξειδωτικού μέσου επηρεάζεται δραστικά καθώς η διάσπαση της ουσίας επιταχύνεται σημαντικά (1-4 λεπτά). Ωστόσο ούτε σε αυτή την περίπτωση επιτεύχθηκε πλήρης ανοργανοποίηση καθώς η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα μειώθηκε σε μικρό βαθμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά