Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση Cr (VI),Ni (II)στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και απομάκρυνση τους από το έδαφος με την συμβολή βακτηρίων

Tzavellas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B2CA4316-F92E-4D85-BC4D-E7A7D0E3FC08
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Τζαβέλλας, "Επίδραση Cr (VI),Ni (II)στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και απομάκρυνση τους από το έδαφος με την συμβολή βακτηρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83541
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το έδαφος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος εξίσου σημαντικό για την υγεία του ανθρώπου όσο και για την ομαλή λειτουργία του περιβάλλοντος καθώς αποτελεί μέσο αποθήκευσης υπογείων υδάτων αλλά και μέσο καλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια λόγω της καλπάζουσας αύξησης της βιομηχανίας έχει παρατηρηθεί ότι η ποιότητα των εδαφών έχει υποβαθμιστεί αισθητά λόγω της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων αλλά και ανεξέλεγκτη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων. Ένας από τους συνήθεις ρύπους που παρουσιάζονται στο έδαφος είναι το εξασθενές χρώμιο (Cr(VI)) αλλά και το νικέλιο (Νi(II)). Έως τώρα έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνολογίες εξυγίανσης των ρυπασμένων εδαφών μερικές από τις οποίες παρουσιάζουν υψηλό κόστος τόσο στην λειτουργία τους όσο και στην μετέπειτα συντήρηση τους. Η πιο οικονομική απ αυτές τις μεθόδους φαίνεται να είναι η βιοαποδόμιση των ρύπων με την συμβολή μικροοργανισμών που βρίσκονται ήδη στο έδαφος. Έτσι λοιπόν οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της ανθεκτικότητας ορισμένων βακτηρίων που απομονώθηκαν από το νερό και από το έδαφος σε διάφορες συγκεντρώσεις Cr(VI) και Ni(II) αλλά και η δυνατότητα τους να απομακρύνουν τους υφιστάμενους ρύπους από το έδαφος. Πιο συγκεκριμένα τα βακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω εργασία ήταν τα εξής:Curtobacterium sp.,Pseudomonas sp., Chryeobacterium sp., Paenibacillus sp., , Streptococcus sanguinis, Pedobacter sp., Staphylococcus sp., τρεις πληθυσμοί Enterococcus sp. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πέντε στελέχη Enterococcus faecalis και πέντε στελέχη Escherichia coli.Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε δύο στάδια. Στο αρχικό στάδιο έγινε έλεγχος της ανθεκτικότητας όλων των στελεχών σε διάφορες συγκεντρώσεις Cr(VI) και NI(II) ακολουθώντας την μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό καθώς έγινε χρήση του πρωτοκόλλου του οργανισμού CLSI(Clinical and Laboratory Institute, January 2012).Πιο συγκεκριμένα οι συγκντρώσεις (σε mg/L) οι οποίες εξετάστηκαν είναι οι εξής:Cr(VI): 0.78, 1.56, 3.12, 6.25, 12.5, 25, 50, 100Ni(II): 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίστηκε η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση κάθε μετάλλου για τα υπό εξέταση βακτηριακά στελέχη (Minimum Inhibition Concentration–MIC60).Στο δεύτερο στάδιο του πειράματος τα βακτήρια που κρίθηκαν ως ανθεκτικά στιςδιάφορες συγκεντρώσεις των μετάλλων εγκλιματιστήκαν σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις μετάλλων, πιο συγκεκριμένα σε συγκέντρωσηCr(VI) ίση με 50mg/L και συγκέντρωση Ni(II) ίση με 4mg/L και ελέχθηκε η δυνατότητα τους να μειώσουν την συγκέντρωση των συγκεκριμένων μετάλλων σε δείγματα χώματος.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο τέλος των πειραμάτων παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μείωση της συγκέντρωσης των δύο υπό εξέταση μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα για το Cr(VI) και τα βακτήρια του εδάφους την μεγαλύτερη μέιωση στη συγκέντρωση του Cr(VI) την παρουσίασε το στέλεχος Curtobacterium sp.με ποσοστό απομάκρυνσης 98,61%. Επίσης από τα βακτήρια του νερου για το Cr(VI) την μεγαλύτερη απoμάκρυνση παρουσίασε το στέλεχος E.coli "B" με ποσοστό απομάκρυνσης ίσο με 98,48%. Τέλος τα αποτελέσματαγια το Ni(II) έδειξαν ότι απο τα βακτήρια του εδάφους το πιο αποτελεσματικό ήταν το στέλεχος Pedobacter sp.με ποσοστό απομάκρυνσης ίσο με 96.76% και από τα βακτήρια του νερού πιο το στέλεχος Ε.coli "C" με ποσοστό απομάκρυνσης ίσο με 95,89%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά