Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση αμμωνιακού αζώτου από στραγγίσματα ΧΥΤΑ με προσρόφηση σε ενεργοποιημένο ζεόλιθο

Moraiti Panagiota-Lemonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C819FAF0-3B43-4EEE-84AE-BD7D268F3723
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα--Λεμονιά Μωραϊτη, "Απομάκρυνση αμμωνιακού αζώτου από στραγγίσματα ΧΥΤΑ με προσρόφηση σε ενεργοποιημένο ζεόλιθο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83546
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδος απόρριψης στερεών αποβλήτων στο έδαφος και εφαρμόζεται σε ειδικούς χώρους όπου ονομάζονται Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται μια ελεγχόμενη και οργανωμένη διαδικασία επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων. Ωστόσο, τα παραγόμενα στραγγίδια - τα υγρά υποπροϊόντα από την αποσύνθεση των οργανικών στερεών αποβλήτων, τη συμπίεση των αποβλήτων και τη διείσδυση της βροχής στη μάζα τους κατά τη διαδικασία της υγειονομικής ταφής - περιέχουν σημαντικό ρυπογόνο φορτίο και εάν δεν τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας, μπορούν να ρυπάνουν τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Ως εκ τούτου, τα στραγγίσματα των ΧΥΤΑ πρέπει να επεξεργαστούν αποτελεσματικά πριν από την διάθεσή τους σε κάποιο αποδέκτη. Μια υποσχόμενη διαδικασία επεξεργασίας είναι η προσρόφηση σε ενεργοποιημένο ζεόλιθο (φυσικό ή συνθετικό ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως προσροφητικό), προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί απομάκρυνσης των επικίνδυνων συστατικών των στραγγιδίων ΧΥΤΑ.Η παρούσα μελέτη εστίασε στην απομάκρυνση του αμμωνιακού αζώτου (ΝΗ3-Ν) (με αρχική συγκέντρωση περίπου 2100 mg/L) από τα στραγγίδια του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, Ηρακλείου, με προσρόφηση σε ενεργοποιημένο φυσικό ζεόλιθο, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η μέθοδος επεξεργασίας με την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Στα πειράματα που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκε χημικά και θερμικά ενεργοποιημένος κλινοπτιλόλιθος, ένας από τους πλέον κατάλληλους φυσικούς ζεόλιθους για προσρόφηση ΝΗ3-Ν. Η επεξεργασία των 100mL ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων με 40g ενεργοποιημένου ζεόλιθου κατέληξε σε πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεραπείες της συγκεκριμένης μελέτης. Η επιτευχθείσα απομάκρυνση ΝΗ3-Ν από 100mL ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων με προσροφήσεις σε 40g (μονή επεξεργασία), 20g και 20g (διπλή διαδοχική επεξεργασία) και 13.33g, 13.33g και 13.33g (τριπλή διαδοχική επεξεργασία) ενεργοποιημένου ζεόλιθου, ήταν 83.74%, 93.61% και 93.85% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ρυθμούς απομάκρυνσης, προτιμούνται οι δύο διαδοχικές προσροφήσεις, καθώς έχουν παρόμοιες επιδόσεις με τις τρεις διαδοχικές προσροφήσεις, ενώ είναι λιγότερο περίπλοκες από κατασκευαστική άποψη. Η προσρόφηση σε ενεργοποιημένο ζεόλιθο είναι μία υποσχόμενη διαδικασία επεξεργασίας, καθώς επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης του ΝΗ3-Ν, χωρίς την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, καθώς εμπεριέχει φυσικά υλικά (ζεόλιθο, θαλασσινό αλάτι) τα οποία είναι άφθονα στην φύση. Η συγκεκριμένη μέθοδος επεξεργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων επί των πλοίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά