Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματικός σχεδιασμός, τρόποι λειτουργίας και δειγματοληψίας σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης

Kanaki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45E130A8-3807-42E0-8F4A-918F0B9BA790
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Κανάκη, "Πειραματικός σχεδιασμός, τρόποι λειτουργίας και δειγματοληψίας σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83624
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πετρέλαιο είναι κυρίως μίγμα άκυκλων και κυκλικών υδρογονανθράκων, αρκετών αρωματικών ενώσεων (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, ναφθαλένιο), καθώς και αρκετά καρκινογόνων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, PAHs. Η ρύπανση από πετρέλαιο και τα προϊόντα διάλυσης είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Λόγω της έκπλυσης και μεταφοράς πετρελαιοειδών, όλοι οι υδάτινοι πόροι δέχονται αρκετές ποσότητες αργού και διυλισμένου πετρελαίου από διαρροές και απόβλητα εγκαταστάσεων διύλισης, επεξεργασίας και διανομής πετρελαιοειδών. Καθώς, λοιπόν, οι ανθρώπινες παράκτιες δραστηριότητες αυξάνονται και επιφέρουν σε μεγάλο βαθμό δυσμενή επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για εφαρμογή αυστηρότερων και άμεσων μέτρων προστασίας του και θέσπιση ενός διεθνούς πλαισίου διαφύλαξης της ποιότητάς του.Έναυσμα της ερευνητικής εργασίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά ατυχήματα πετρελαιοφόρων τη τελευταία 20ετία σε παγκόσμια κλίμακα, η έκρηξη στη πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Deepwater Horizon της εταιρίας ΒΡ, τον Απρίλιο του 2010, στο κόλπο του Μεξικό, εκχύοντας στη θάλασσα πάνω από 4 εκατομμύρια πετρελαίου και επιφέροντας το θάνατο 11 εργαζομένων τη στιγμή της έκρηξης. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, λοιπόν, είναι η μελέτη συμπεριφοράς πετρελαίου ως προς τη διάλυση στο θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο υπό ατμοσφαιρική πίεση, όσο και υπό πίεση έως 100bars. Αρχικά, διεξήχθηκαν πειραματικές δοκιμές με τη χρήση των incubator chambers, ώστε να γίνει αναπαράσταση διαρροής πετρελαίου και να σχολιαστεί η φυσική διαλυτότητα του πετρελαίου. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο Baffle Flask Test, προσδιορίστηκε η μέγιστη ποσότητα διαλυμένου πετρελαίου σε ατμοσφαιρική πίεση συναρτήσει του χρόνου ανάδευσης. Τέλος, διεξήχθη πείραμα βιοαποδόμησης στον αντιδραστήρα υψηλής πίεσης, με προσθήκη μικροοργανισμών, θρεπτικών συστατικών και διασκορπιστικής ουσίας Corexit9500A υπό πίεση 100bars.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά