Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη των Μοιρών Ηρακλείου με χρήση της μεθοδολογίας Bayes Risk

Varsamou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C1F256BC-646B-4332-888C-21BA8DC71355
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Βαρσάμου, "Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη των Μοιρών Ηρακλείου με χρήση της μεθοδολογίας Bayes Risk", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83648
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η υπεράντληση του των υπόγειων υδροφορέων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω ελλιπούς σχεδιασμού διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου στη δυτική Μεσσαρά όπου έχει παρατηρηθεί πτώση της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα λόγω υπερεκμετάλλευσης. Η πεδιάδα της Μεσσαράς χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα και μεγάλες ανάγκες άρδευσης συνεπώς είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προτείνεται, η κατασκευή μιας λιμνοδεξαμενής που συγκεντρώνει το νερό της βροχής και της επιφανειακής απορροής, ενώ σε περίπτωση ξηρού έτους προτείνεται η μεταφορά νερού με επιπρόσθετο κόστος. Το δίλημμα που προκύπτει είναι αν η προτεινόμενη ενέργεια είναι πιο συμφέρουσα περιβαλλοντικά και οικονομικά από την υπάρχουσα πολιτική, η οποία περιλαμβάνει την πληρωμή προστίμου για υπεράντληση και υποβάθμιση του υπόγειου νερού. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η θεωρία λήψης αποφάσεων κατά Bayes υπολογίζοντας την επικινδυνότητα κάθε απόφασης με την έννοια του οικονομικού κόστους. Μέσω της θεωρίας του Bayes υπολογίστηκαν οι άγνωστες παράμετροι των συναρτήσεων επικινδυνότητας με χρήση προγενέστερων συναρτήσεων που προέκυψαν από μετρήσεις στην περιοχή μελέτης. Οι προγενέστερες και μεταγενέστερες συναρτήσεις που αφορούν την άγνωστη πιθανότητα υπεράντλησης δόθηκαν από τη διωνυμική κατανομή και την κατανομή Βήτα για δύο διαφορετικά σενάρια συνάρτησης απώλειας σύμφωνα με τα δεδομένα στάθμης υπόγειου νερού της περιοχής. Επίσης συνεκτιμήθηκε η πιθανότητα παρουσίας ξηρών ετών σύμφωνα με τα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής μελέτης ώστε να υπολογιστεί το κόστος μεταφοράς νερού σε περίπτωση μη πλήρωσης της λιμνοδεξαμενής. Για την ορθή διεξαγωγή αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν 4 δοκιμές για καθένα από τα δύο σενάρια αλλάζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος. Έτσι προσδιορίστηκε ο αριθμός των θετικών ελέγχων υπό την επιβολή μεταβαλλόμενου προστίμου που εξισορροπεί το κόστος για την κατασκευή του προτεινόμενου περιβαλλοντικού έργου για την προστασία των υπογείων υδάτων. Ο κατάλληλος συνδυασμός χρήσης υπογείων υδάτων και νερού από την λιμνοδεξαμενή είναι αυτός που ισορροπεί τα οικονομικά οφέλη της κοινωνίας και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά