Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποιοτική αναβάθμιση μεταλλεύματος βωξίτη, μέσω διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού

Michail Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1185C406-DFB1-4117-8B69-19D0D75DA6E9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μιχαήλ, "Ποιοτική αναβάθμιση μεταλλεύματος βωξίτη, μέσω διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ήταν η ποιοτική αναβάθμιση μεταλλεύματος βωξίτη από την περιοχή του Παρνασσού μέσω διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εκλεκτικής λειοτρίβησης με στόχο τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών για την πιθανή αναβάθμιση του μεταλλεύματος. Στη συνέχεια, μέσω κλασικών μεθόδων (επίπλευση και μαγνητικός διαχωρισμός) μελετήθηκε ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος σε επιλεγμένα κοκκομετρικά κλάσματα που προέκυψαν από τις δοκιμές λειοτρίβησης.Από τη χημική και ορυκτολογική ανάλυση τoυ αρχικού υλικού προέκυψε ότι τα κυριότερα οξείδια ήταν το Al2O3 (58%), Fe2O3 (22%) και TiO2 (4%), ενώ οι κύριες ορυκτολογικές φάσεις ήταν το διάσπορο (AlO(OH)), ο βαιμίτης (AlO(OH), ο αιματίτης (Fe2O3), ο ανατάσης (TiO2) και ο καολινίτης (Al2O3.2SiO2.2H2O).Οι δοκιμές λειοτρίβησης πραγματοποιήθηκαν σε σφαιρόμυλο, με χρήση σφαιρών διαφορετικών διαμέτρων (12,7, 25,4 και 40 mm), σε τέσσερις διαφορετικούς χρόνους λειοτρίβησης (2, 4, 8, και 12 min) και για τρειίς διαφορετικούς συντελεστές πλήρωσης fc (0,05, 0,1, 0,15) του μύλου με υλικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεγαλύτερη περιεκτικότητα του Al2O3 (65,15%), που αντιστοιχεί σε αύξηση 6,28%, επιτεύχθηκε στο χονδρό κλάσμα (-3,35+1,18 mm), για χρόνο λειοτρίβησης 8 min και για πλήρωση του υλικού fc = 0,05. Μεγαλύτερος ρυθμός θραύσης του μεταλλεύματος επιτυγχάνεται στη μικρότερη πλήρωση που επιλέχθηκε (fc = 0,05). Γενικά, υπάρχει μια τάση αύξησης της ανάλυσης περιεκτικότητας % του Al2O3 με την αύξηση του χρόνου λειοτρίβησης πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος προϊόντος, γεγονός που δείχνει ότι σε μεγαλύτερα ενεργειακά επίπεδα το υλικό πάνω από αυτό μέγεθος εμπλουτίζεται ως προς το Al2O3. Ανάκτηση του Al2O3 μεγαλύτερη από 70% επιτυγχάνεται και στις τρείς διαφορετικές πληρώσεις του μύλου, με μεγαλύτερη στο συντελεστή πλήρωσης fc = 0,15. Σε αυτές τις συνθήκες η ανάκτηση έφτασε έως και 90%, με ανάλυση περιεκτικότητα Al2O3 περίπου 62% (αύξηση 2-3%).Στην μελέτη επίπλευσης δεν παρουσιάστηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς δεν επιτεύχθηκε εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Πραγματοποιήθηκαν τρείς δοκιμές για τους αντίστοιχους συντελεστές fc, με μέγεθος τροφοδοσίας -0,300 mm και πυκνότητα πολφού 30% στερεά. Από τα αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μεταβολή στην περιεκτικότητα των οξειδίων. Τέλος, στον μαγνητικό διαχωρισμό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε τρεις διαφορετικούς μαγνήτες, για τρία κοκκομετρικά κλάσματα (-3,35+1,18, -1,18+0,300, -0,300 mm). Από τις χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι στο ενοποιημένο κλάσμα +0,300 mm, η μεγαλύτερη τιμή της περιεκτικότητας (66,9%, αύξηση 7,8%) του Al2O3 παρατηρείται στο μη μαγνητικό 2 (ΜΜ2) όταν ο συντελεστής πλήρωσης ήταν fc = 0,05 και σε χρόνο λειοτρίβησης 2,7 min, ενώ στο κλάσμα -0,300 mm η μεγαλύτερη τιμή της περιεκτικότητας (61,6%, αύξηση 7,5%) του Al2O3, παρατηρείται στο μη μαγνητικό 1 (ΜΜ1) στον ίδιο συντελεστή πλήρωσης και στον ίδιο χρόνο λειοτρίβησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά