Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση της επιφάνειας ολίσθησης στο ορυχείο Αμυνταίου

Panoutsopoulos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34A4D93F-5A85-4D3B-B7CC-F253C1F26CE5
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Πανουτσόπουλος, "Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση της επιφάνειας ολίσθησης στο ορυχείο Αμυνταίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84132
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα που παρατηρείται στο ορυχείο Αμύνταιου Φλώρινας σχετίζεται με την ευστάθεια τών υπό εκμετάλλευση πρανών της περιοχής στα όποια παρατηρούνται κατολισθήσεις που επηρεάζουν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος λιγνίτη.Το αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας είναι να εξεταστεί με την προσομοίωση και την επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σε δυο διαστάσεις, αν η μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην απεικόνιση της αδιατάρακτης επιφάνειας κάτω από την ολισθαίνουσα μάζα στο υπέδαφος, κατά την κατολίσθηση πρανούς στο λιγνιτωρυχείο Αμύνταιου. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον βέλτιστο σχεδιασμό πειράματος σεισμικής ανάκλασης στην περιοχή μελέτης.Η δημιουργία των συνθετικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά μήκος μιας γεωλογικής τομής ανάμεσα σε δυο προϋπάρχουσες γεωτρήσεις. Στην εν λόγω διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στις κατολισθήσεις και σε μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση τους. Στην συνέχεια ακολουθεί η γεωλογία της περιοχής και γίνεται μια γενική αναφορά στην μέθοδο της σεισμικής ανάκλασης.Στην συνέχεια εξετάζεται αναλυτικά η διαδικασία δημιουργίας συνθετικών δεδομένων, με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφόρων μέσω του προγράμματος Matlab και κατάλληλων αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.Στο επόμενο στάδιο παρουσιάζεται η δημιουργία του συνθετικού μοντέλου για την υλοποίηση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα AutoCAD και Μatlab. H επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων είχε ως βασικό σκοπό την αύξηση της διακριτικής ικανότητας των ληφθέντων σημάτων. Επίσης περιλαμβάνει την απαλοιφή των απευθείας κυμάτων, την χωροθέτηση πριν την υπέρθεση κατά Kirchhoff και την στατική διόρθωση.Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας πρόεκυψε ότι είναι δυνατή η απεικόνιση της επιφάνειας ολίσθησης κάτω από την ολισθαίνουσα μάζα λιγνιτοφόρου κοιτάσματος με την χρήση της γεωφυσικής μεθόδου της σεισμικής ανάκλασης και της μεθοδολογίας επεξεργασίας των δεδομένων. Τέλος είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι υπήρξαν προβλήματα σε σημεία μεγάλου βάθους καθώς και στα κατώτερα τμήματα του πρανούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά