Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική διερεύνηση προβλεψιμότητας καθιερωμένων κριτηρίων θραύσης πετρωμάτων γύρω από γεωτρήσεις

Kopasakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E713A034-D39E-4160-9D91-4C84F17061A9
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Κοπασάκης, "Συγκριτική διερεύνηση προβλεψιμότητας καθιερωμένων κριτηρίων θραύσης πετρωμάτων γύρω από γεωτρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84573
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός των τάσεων γύρω από κατακόρυφες γεωτρήσεις παραγωγής υδρογονανθράκων και ο υπολογισμός του κατάλληλου ειδικού βάρους του γεωτρητικού πολφού για την αποφυγή της θραύσης του πετρώματος. Η τελευταία είναι πιθανόν να προκύψει λόγω διαταραχής του επιτόπου εντατικού πεδίου από την αφαίρεση του στερεού υλικού που βρισκόταν υπό πίεση. Για την εύρεση τού σωστού μοναδιαίου βάρους του πολφού χρησιμοποιήθηκαν τρία κριτήρια αστοχίας θραύσης πετρωμάτων:Mohr-Coulomb,Mogi-Coulomb,Modified-Lade και οι αναλυτικές λύσεις του Kirsch για τον υπολογισμό του εντατικού πεδίου γύρω από κυκλική γεώτρηση. Οι λύσεις αυτές προγραμματίστηκαν στο λογισμικό Matlab και προσδιορίστηκε το εύρος του ειδικού βάρους του πολφού για να μην παρουσιαστεί αστοχία εντός της γεώτρησης. Για την επαλήθευση της μεθοδολογίας έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με δεδομένα από τέσσερις πραγματικές γεωτρήσεις με σκοπό την εύρεση του καταλληλότερου κριτηρίου αστοχίας που δίνει τα πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.Πιο αναλυτικά στα κριτήρια που προαναφέρθηκαν εισάγονται οι ενεργές κύριες τάσεις σ1΄, σ2΄ ,σ3΄ που προκύπτουν από τις δυσδιάστατες λύσεις του Kirsch με την αντί-επίπεδη ορθή τάση να δίδεται από την εξίσωση του (Fairhurst,1970). Στις εξισώσεις αυτές εισάγονται οι τάσεις που επικρατούν στην περιοχή της γεώτρησης και η πίεση των πόρων από τις καταγραφές των γεωτρήσεων για το υπό μελέτη βάθος. Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας τονίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος και περεταίρω προτάσεις για την πιο λεπτομερή ανάπτυξη του προβλήματος της σωστής πρόβλεψης μοναδιαίου βάρους λάσπης γεώτρησης για αποτροπή αποσταθεροποίησης αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά