Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου

Gianniki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CA247E4-5986-42A1-A85F-D31AD90B5284
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Γιαννίκη, "Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84575
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διύλιση του αργού πετρελαίου είναι μια σύνθετη διαδικασία που λαμβάνειχώρα σε διάφορα στάδια. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίωνεπεξεργασίας, παράγονται μεγάλες ποσότητες από ελαιώδη απόβλητα.Σημαντικό μέρος των αποβλήτων αυτών αντιπροσωπεύουν τα πισσώδηυλικά. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίαςπετρελαίου είναι η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αυτών τωναποβλήτων.Με τον όρο πίσσα ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό μίγμα στερεών καιημιστερεών υδρογονανθράκων που δεν αποστάζει υπό κενό. Η σύνθεση τηςπίσσας περιέχει χιλιάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις, ενώ ως υλικόεμφανίζεται μαύρο, κολλώδες και πολύ ιξώδες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικάκαθιστούν το υλικό δύσκολο να χειριστεί. Επιπλέον, η πίσσα παρουσιάζει μιαμεγάλη ποικιλία τόσο στη σύνθεση όσο και στα χαρακτηριστικά ανάλογα με τηθέση της δεξαμενής από την οποία προέρχεται.Τα πισσώδη απόβλητα είναι προϊόν της επεξεργασίας του αργού πετρελαίου.Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των πισσώδων αποβλήτων, πρόκειται για μιαιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, διότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τηντεχνική δειγματοληψίας και το αναλυτικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείταιστο εργαστήριο. Δεδομένου ότι ο λεπτομερής χαρακτηρισμός των πισσώδωναποβλήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία, συνήθως προσδιορίζονται μόνο οικύριες ιδιότητές τους.Η πιθανή χρήση των πισσώδων/ασφαλτικών υλικών και η μετατροπή τους σεεμπορεύσιμα πετρελαϊκά προϊόντα εξαρτάται τόσο από τη σύνθεσή τους όσοκαι από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες για τον μετασχηματισμό τους. Ηεπιτυχής χρησιμοποίηση των αποβλήτων από τα διυλιστήρια μπορεί ναμειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας πετρελαίου και, ωςεκ τούτου, είναι επιθυμητή.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο χαρακτηρισμός των πισσώδωναποβλήτων διυλιστηρίου. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια σειρά αναλύσεων,προκειμένου να εκτιμηθεί η χημική σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και οικύριες φυσικές τους ιδιότητες. Η διαδικασία απαιτούσε την κλασματοποίησητων αποβλήτων πισσώδους υλικού με τη χρήση διαφόρων διαλυτών για τηνυλοποίηση των εκχυλίσεων, καθώς και την εκμετάλλευση της διαφορετικήςπροσροφητικής ικανότητας ορισμένων προσροφητικών για κάθε κλάσμαπετρελαίου. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν τα πτητικά στερεά, τα μέταλλακαι διεξήχθη στοιχειακή ανάλυση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε λεπτομερήςταξινόμηση των αποβλήτων πισσώδους υλικού σε υδρογονάνθρακες, ρητίνες,ασφαλτένια, καρβένια και καρβοειδή και προσδιορισμός του οργανικούπεριεχομένου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά