Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη ασυνεχειών κοιτάσματος δολομιτικού μαρμάρου με τη βοήθεια προσανατολισμένων γεωτρήσεων

Rovithis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8695891D-4D2C-4D0C-8F6F-DD0A0FEB07E7
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ροβίθης, "Μελέτη ασυνεχειών κοιτάσματος δολομιτικού μαρμάρου με τη βοήθεια προσανατολισμένων γεωτρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης,Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αποληψιμότητα ογκομαρμάρων εμπορικών διαστάσεων και ποιοτήτων καθορίζει τον προσδιορισμό των αποθεμάτων ενός κοιτάσματος μαρμάρου και κατ’ επέκταση την εκμεταλλευσιμότητα του. Σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν τα αποθέματα και κατ’ επέκταση την αποληψιμότητα των κοιτασμάτων μαρμάρου είναι περιορισμένες. Η μόνη αξιόπιστη τεχνική για τον υπολογισμό των αποθεμάτων είναι η χρήση πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων. Αν και δεν επιλέγεται συχνά η μέθοδος των γεωτρήσεων, στην περίπτωση που πραγματοποιούνται, είναι μικρός ο αριθμός και ως επί το πλείστον είναι κατακόρυφες χωρίς πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν πυρηνοληπτικες γεωτρήσεις σε κανονικό κάναβο για τον χαρακτηρισμό των κοιτασμάτων μαρμάρου, μία αξιόπιστη μέθοδος είναι η εκτέλεση προσανατολισμένων γεωτρήσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να δώσει τον προσανατολισμό στον τρισδιάστατο χώρο των κύριων συστημάτων των ασυνεχειών και σε συνδυασμό με τις αποστάσεις τους να προκύψει η κατανομή των ογκομαρμάρων που μπορουν να εξαχθούν από το κοίτασμα. Παρολα αυτά η παραπάνω μέθοδος δε χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση δεδομένων από προσανατολισμένες πυρηνοληπτικές γεωτρήσης σε κοίτασμα μαρμάρου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας.Τα αποτελέσματα των προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων σε συνδυασμό με ένα μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού κατανομής των όγκων που δημιουργούνται από τις αλληλοτέμνουσες ασυνέχειες, μπορούν να οδηγήσουν στον υπολογισμό του λόγου απόληψης εμπορεύσιμων ογκομαρμάρων προς τον συνολικό εξορυχθέντα όγκο του κοιτάσματος μαρμάρου. Ο βασικός στόχος των προσανατολισμένων γεωτρήσεων είναι η ταυτοποίηση και ομαδοποίηση των ασυνεχειών που διασχίζουν τους πυρήνες γεωτρήσεων σε οικογένειες με βάση τον προσανατολισμό τους και η κατανομή των πόλων των ασυνεχειών. Αφού επιτευχθούν τα παραπάνω μπορεί να μετρηθεί η συχνότητα των ασυνεχειών της κάθε οικογένειας ξεχωριστά (Fracture Frequency, FF) που γίνεται πιο γρήγορα και με μικρότερα σφάλματα συγκριτικά με μετρήσεις αποστάσεων διαδοχικών ασυνεχειών. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης διαδικασίας υφίστανται στατιστική ανάλυση και προκύπτουν οι κατανομές των αποστάσεων των ασυνεχειών κάθε οικογένειας για να προκύψει η αποληψιμότητα του κοιτάσματος σε όγκους μαρμάρων εμπορικών διαστάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά