Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσρόφηση φαρμακευτικών ουσιών με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά στην υδατική φάση.

Chousein Maria-Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DBAAE9A7-B6F5-49A0-A2C5-88256ED15264
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Γεωργία Χουσεϊν, "Προσρόφηση φαρμακευτικών ουσιών με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά στην υδατική φάση.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84655
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, είχε ως στόχο την μελέτη της προσροφητικής ικανότητας ανθρακούχων προσροφητικών υλικών για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από την υδατική φάση. Πιο αναλυτικά, έγινε διερεύνηση της προσροφητικής ικανότητας του αναγμένου οξειδίου του γραφενίου RGO#1, για την απομάκρυνση της αντικαταθλιπτικής ουσίας Fluoxetine.Παράλληλα, διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως η θερμοκρασία, το pH, η ιοντική ισχύς και η υδατική μήτρα, στην προσρόφηση της αντικαταθλιπτικής ουσίας. Η προσρόφηση της Fluoxetine στα δείγματα αναγμένου οξειδίου του γραφενίου RGO#1, μελετήθηκε με τα μοντέλα Langmuir (συντελεστής συσχέτισης R2=0.99) και Freundlich (συντελεστής συσχέτισης R2=0.92). Η μέγιστη συγκέντρωση της Fluoxetine στην επιφάνεια του στερεού RGO#1, στους 40οC είχε την μεγαλύτερη τιμή 0,581 μmol/mg, σε σχέση με τις τιμές των θερμοκρασιών 10οC και 25οC, οι οποίες ήταν 0,378 μmol/mg και 0,483 μmol/mg αντίστοιχα. Επιπλέον, η αύξηση του pH επηρεάζει θετικά την προσρόφηση. Επίσης, η προσροφητική ικανότητα της Fluoxetine σε RGO#1 μειώνεται παρουσία λυμάτων.Τέλος, έγινε θερμοδυναμική μελέτη της προσρόφησης της Fluoxetine σε RGO#1, σε τρείς διαφορετικές θερμοκρασίες. Η θερμοδυναμική μελέτη, έδειξε ότι η προσρόφηση της Fluoxetine είναι μια αυθόρμητη και ενδόθερμη διαδικασία. Επίσης, το θετικό πρόσημο της πρότυπης εντροπίας ΔS0 υποδεικνύει ότι η Fluoxetine έχει συγγένεια με το ανθρακούχο προσροφητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά