Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ικανοποίησης του προσωπικού των ΕΛ.ΠΕ. μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου του Kano

Saridaki Areti

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/C48D7D2D-F9DD-4DA4-B6BF-982D3B4433E7-
ΑναγνωριστικόLCCN-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84753-
Γλώσσαel-
Μέγεθος137 σελίδεςel
Μέγεθος4,04 megabytesel
ΤίτλοςΑνάλυση ικανοποίησης του προσωπικού των ΕΛ.ΠΕ. μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου του Kanoel
ΤίτλοςStaff satisfaction analysis of ΕΛ.ΠΕ. through the method of qualitative comparative analysis with Fuzzy sets and the Kano modelen
ΔημιουργόςSaridaki Aretien
ΔημιουργόςΣαριδακη Αρετηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsafarakis Steliosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσαφαρακης Στελιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Krasadaki-Mitsotaki Evangeliaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κρασαδακη-Μητσοτακη Ευαγγελιαel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Doumpos Michailen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Δουμπος Μιχαηλel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠεριγραφήΔιπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στη Σχολή Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ικανοποίηση των μελών του προσωπικού της επιχείρησης των Ελληνικών Πετρελαίων el
ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των εργαζομένων/στελεχών της Ελληνικής επιχείρησης ΕΛ.ΠΕ., με χρήση της μεθόδου της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με Ασαφή Σύνολα (Fuzzy – Set Qualitative Comparative Analysis – fsQCA). Η μέθοδος αυτή, θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε δέκα (10) διαστάσεις ικανοποίησης των εργαζομένων / στελεχών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ελληνικής επιχείρησης Πετρελαίων ΕΛ.ΠΕ. και της Ολικής Ικανοποίησης. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία προέρχονται από προγενέστερη έρευνα που είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA (Χριστίνα Δέδε, 2014). Κύρια επιδίωξη είναι να εντοπιστούν οι αιτιώδεις συνθήκες (συνδυασμοί των διαστάσεων ικανοποίησης), οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση. Επίσης, θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός τυχόν αναγκαίων συνθηκών για την παρουσία των αποτελεσμάτων. H παρούσα εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό σχέσεων συνεπών υποσυνόλων ανάμεσα αφενός στις δέκα διαστάσεις ικανοποίησης (αιτιώδεις συνθήκες), με βάση τις απαντήσεις στα επιμέρους κριτήρια και στην Ολική Ικανοποίηση (τελικό αποτέλεσμα). Για την αξιοποίηση των ποιοτικών δεδομένων υλοποιήθηκε αρχικά, στατιστική ανάλυση δεδομένων, με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, προκειμένου να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των εργαζομένων / στελεχών και να μελετηθούν οι κατανομές των απαντήσεων στις διαστάσεις ικανοποίησης. Στη συνέχεια, έγινε χρήση των δεδομένων τύπου διάταξης των αποτελεσμάτων της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA, προκειμένου να υπολογιστούν οι βαθμοί συμμετοχής στα ασαφή σύνολα. Μέσω της fsQCA με λογισμικό fsQCA ver. 2.5., θα επιδιωχθεί η εύρεση των συνδυασμών των αιτιωδών συνθηκών – μονοπάτια των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediate) και Φειδωλής (Parsimonious), οι οποίοι είναι ικανοί να οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Η fsQCA αποτελεί μια κατάλληλη μέθοδο για τον προσδιορισμό μη συμμετρικών σχέσεων. Τέλος έγινε εφαρμογή μιας μεθόδου – προέκτασης του μοντέλου του Kano, σύμφωνα με το οποίο τα χαρακτηριστικά ποιότητας ταξινομούνται σε τρία διακριτά επίπεδα: της αναμενόμενης ποιότητας, της επιθυμητής ποιότητας και της ελκυστικής ποιότητας. Σκοπός, της εφαρμογής του μοντέλου αυτού, είναι να αποκτηθεί γνώση γύρω από τις απαιτήσεις – προσδοκίες των εργαζομένων / στελεχών, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Στα τελικά αποτελέσματα, εντοπίστηκαν οι συνδυασμοί των κριτηρίων ικανοποίησης που είναι ικανοί στο να οδηγήσουν σε υψηλή Ολική Ικανοποίηση ως προς τη λειτουργία της Ελληνικής επιχείρησης Πετρελαίων.el
ΠερίληψηThe purpose of this graduation project is to find the necessary and capable conditions for the satisfaction of the employees / executives of the Hellenic company HEL.PE., using the Fuzzy - Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) method. This method will be used to identify the relationship between ten (10) dimensions of employee / executives satisfaction with the services provided by the Hellenic Petroleum Company HEL.PE. and Total Satisfaction. The data to be used in the work comes from an earlier research designed in accordance with the principles of the MUSA multicriteria method (Christina Dede, 2014). The main aim is to identify the causal conditions (combinations of dimensions of satisfaction) that are capable of leading to high Overall Satisfaction. It will also seek to identify any conditions necessary for the presence of the results. The present study aims to identify consistent subgroup relationships between the ten dimensions of satisfaction (causal conditions), based on the responses to the individual criteria and the Total Satisfaction (end result). In order to exploit the qualitative data, a statistical analysis of the data was carried out using the SPSS statistical package in order to draw general conclusions about the preferences of the employees / managers and to study the distribution of responses to the dimensions of satisfaction. Subsequently, the layout type data of the results of the MUSA multivariate method were used to calculate the degrees of participation in the fuzzy sets. Through fsQCA with fsQCA software ver. 2.5. will seek to find combinations of causal conditions - paths of Complex, Intermediate and Parsimonious solutions that are capable of leading to the end result. The fsQCA is an appropriate method for determining asymmetric relationships. Finally, an extension-method of the Kano model was applied, according to which the quality characteristics are classified into three distinct levels: expected quality, desired quality and attractive quality. The purpose of applying this model is to gain knowledge about the requirements - expectations of employees / executives, to better provide services according to their needs. In the final results, the combinations of the satisfaction criteria that are capable of leading to a High Overall Satisfaction with the operation of the Greek Petroleum Company were identified.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-02-25-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΠοιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με Ασαφή Σύνολα και του μοντέλου του Kanoel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑρετή Σαριδάκη, "Ανάλυση ικανοποίησης του προσωπικού των ΕΛ.ΠΕ. μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του μοντέλου του Kano", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAreti Saridaki, "Staff satisfaction analysis of ΕΛ.ΠΕ. through the method of qualitative comparative analysis with Fuzzy sets and the Kano model", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά