Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή τροποποιημένων με ΚΜnO4 βιοεξανθρακωμάτων για την απομάκρυνση Ni(II) και Αs(V) από υδατικά διαλύματα.

Boulougari Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/522DA3C0-1A1A-49EA-B184-1D1EB07140CF
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Μπουλούγαρη, "Παραγωγή τροποποιημένων με ΚΜnO4 βιοεξανθρακωμάτων για την απομάκρυνση Ni(II) και Αs(V) από υδατικά διαλύματα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84768
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η απομάκρυνση Ni(II) και As(V) από υδατικό διάλυμα σε τροποποιημένα με KMnO4 βιοεξενθρακώματα που προήλθαν μέσω πυρόλυσης από δύο διαφορετικά είδη βιομάζας: Λυματολάσπη και Φλοιοί Ρυζιού. Με χρήση των παραπάνω δειγμάτων πραγματοποιήθηκε η παραγωγή βιοεξανθρακωμάτων (τροποποιημένων και μη) με πυρόλυση σε δύο θερμοκρασίες 400°C και 600°C. Συνολικά δηλαδή παρήχθησαν 8 βιοεξανθρακώματα. Οι βιομάζες και τα παραγόμενα βιοεξανθρακώματα χαρακτηρίστηκαν ως προς την απόδοση τους, τη στοιχειακή τους σύνθεση, την τέφρα, τα πτητικά στερεά, το pH και την ηλεκτρική αγωγιμότητα, ενώ στα βιοεξανθρακώματα προσδιορίστηκε επιπλέον το σημείο μηδενικού φορτίου. Από τις συγκεκριμένες αναλύσεις και από την απόδοση της πυρόλυσης προέκυψε ότι τα βέλτιστα βιοεξανθρακώματα, βάσει φυσικοχημικών ιδιοτήτων, ήταν αυτά που προέκυψαν από τη βιομάζα λυματολάσπης, τροποποιημένα και μη, μετά από πυρόλυση στους 400°C.Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα προσρόφησης για όλα τα βιοεξανθρακώματα. Στα πειράματα προσρόφησης μελετήθηκε η απομάκρυνση επίδραση τριών παραμέτρων στην προσρόφηση του Ni(II) και As(V), συγκεκριμένα της δόσης του εκάστοτε προσροφητή, του pH του διαλύματος και του χρόνου επαφής.Με βάση τα αποτελέσματα αποδείχθηκε πως όλα τα βιοεξανθρακώματα έδειξαν μεγάλη προσροφητική ικανότητα απέναντι στο Νi2+, ενώ πολύ μικρότερη απέναντι στο Αs5+ . Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η τροποποίηση δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς τα μη τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα έδειξαν πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στα δύο μέταλλα πετυχαίνοντας απομακρύνσεις έως 98% στο Ni(II) και 35% στο Αs(V). Αντίστοιχα, οι απομακρύνσεις των τροποποιημένων με KMnΟ4 βιοεξανθρακωμάτων ήταν της ίδιας τάξης με τα μη τροποιημένα. Όσον αφορά το χρόνο προσρόφησης, η μέγιστη προσρόφηση του Ni(II) επιτεύχθηκε σε λιγότερο από μισή ώρα, ενώ του Αs(V) στη μια μιση ώρα. Συνεπώς, με βάση τα αποτελέσματα καταλήγουμε πως η τροποποίηση δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην απομάκρυνση των δύο μετάλλων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά