Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Solid-state polymer membranes for simple, sensitive, and low-cost monitoring of mercury in water

Kallithrakas-Kontos Nikolaos, Foteinis Spyridon, Vazgiouraki Eleftheria, Karydas Andreas G., Osán János, Chatzisymeon Efthalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ED2BAAB0-7EEF-4F42-8959-3CEC06435170
Έτος 2019
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Kallithrakas-Kontos, S. Foteinis, E.M. Vazgiouraki, A.G. Karydas, J. Osán and E. Chatzisymeon, "Solid-state polymer membranes for simple, sensitive, and low-cost monitoring of mercury in water," Sci. Total Environ., vol. 697, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134099 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134099
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Solid-state Hg(II) selective membranes were produced and assessed by means of X-ray absorption near edge structure in the total reflection X-ray fluorescence (TXRF-XANES) setup and by the energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) technique. Membranes were functionalized using four promising ligands for mercury complexation, i.e.: i) 4-(2-Pyridylazo) resorcinol (PAR), ii) thiourea, iii) calconcarboxylic acid (CCS), and iv) dithizone. A simple analytical procedure was followed, using miniscule reagent quantities, thus suggesting the process is also cost-effective. TXRF-XANES revealed that mercury complexes with the ligands, and is not simply adsorbed onto the PVC matrix, while the complexation was found to not be affected by the matrix existence. Mercury exhibited an increased oxidation grade and was covalently bound to the ligand functional groups, via a strong chemical bond. EDXRF revealed that the solid-state membranes can be used for mercury speciation and trace analysis from environmentally relevant matrices, such as tap water. The membranes could be a promising alternative to polymer inclusion membranes (PIMs), due to their simple configuration and high Hg (II) selectivity in aqueous media, but more research is needed. PAR appears to be the most promising ligand, followed by dithizone and thiourea. CCS had a minuscule preconcentration efficiency since it was preferably bound with Cu in tap water, indicating limited usefulness for mercury preconcentration. However, results suggest that, depending on the ligand, the solid-state membranes could be also possibly used for multi-elemental heavy metals analysis in water.

Υπηρεσίες

Στατιστικά