Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιλογή επεμβάσεων στην αποκατάσταση λιθόκτιστου κτίσματος

Anousakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DB50D98-C514-40E2-968D-8CABE02F1A81
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Ανουσάκης, "Επιλογή επεμβάσεων στην αποκατάσταση λιθόκτιστου κτίσματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85253
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα μελέτης της αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς και ικανότητας κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων ενίσχυσής τους με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Συγκεκριμένα γίνεται σεισμική αποτίμηση ενός υφιστάμενου κτηρίου μελέτης που βρίσκεται στην περιοχή της Δυτικής Κρήτης το οποίο έχει υποστεί φθορές, με σκοπό την ενίσχυσή του μέσω της εφαρμογής διαφόρων τεχνικών οι οποίες συναντιόνται στην πράξη.Το κείμενο της διατριβής αποτελείται από 120 σελίδες οι οποίες αναπτύσσονται σε 7 κεφάλαια και περιλαμβάνουν:Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται τα υλικά, ο τρόπος και οι διάφοροι τύποι δόμησης υφιστάμενων κατασκευών από τοιχοποιία με παράλληλη μια συνοπτική αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν τον οριζόντιο φέρων οργανισμό των κατασκευών αυτών. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με την μηχανική της τοιχοποιίας και τους τρόπους προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων της με αναφορά σε σχέσεις που έχουν προταθεί από τον καθηγητή κ. Τάσιο και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EC6). Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια συνοπτική παράθεση στοιχείων του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 αναφορικά με το τι ισχύει για την αξιολόγηση των υφιστάμενων κατασκευών για τις στάθμες επιτελεστικότητας (SD) ή (NC) σε όρους παραμορφώσεων για ελαστική ανάλυση. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού κτηρίων από τοιχοποιία, τα κυριότερα αίτια της παθολογίας αλλά και τα είδη των βλαβών που απαντώνται πιο συχνά σε παραδοσιακές κατασκευές, όπως διαγώνιες ρωγμές και κατακόρυφες ρωγμές περί το μέσον του τοίχου ή στην θέση ένωσης εγκαρσίων τοίχων, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 ενώ στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά σε ορισμένες βασικές έννοιες, κριτήρια και αρχές επεμβάσεων καθώς επίσης και σε τεχνικές επισκευών και ενίσχυσης όπως το βαθύ αρμολόγημα, η τεχνική των ενεμάτων, η αντικατάσταση ή τροποποίηση εύκαμπτων πατωμάτων, η χρήση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.. Ακολούθως στο Κεφάλαιο 5 γίνεται μια παρουσίαση της συμπεριφοράς των κτηρίων υπό σεισμική καταπόνηση και γίνεται αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης αλλά και προσομοίωσης των κατασκευών, οι οποίες προτείνονται και γίνονται αποδεκτές από τους σύγχρονους κανονισμούς και από τον υπό ανάπτυξη Κανονισμό για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ). Περαιτέρω παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στην μελέτη στατικής επάρκειας, δυναμικής συμπεριφοράς και ενίσχυσης κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία.Το Κεφάλαιο 6 πραγματεύεται την ανάλυση ενός υπάρχοντος κτηρίου από λιθοδομή το οποίο έχει υποστεί φθορές με σκοπό την επισκευή και ενίσχυσή του έναντι σεισμικών φορτίσεων. Αρχικά έγινε η αποτύπωση του χώρου και η καταγραφή των εντοπισμένων αστοχιών και περιοχών παθολογίας. Εν συνεχεία μορφώθηκε ο φορέας στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Marc- Mentat το οποίο χρησιμοποιήθηκε όπου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μοντελοποίηση και διακριτοποίηση των στοιχείων της φέρουσας λιθοδομής. Μέσα απόαρχικές διακριτοποιήσεις και αναλύσεις οι οποίες έγιναν σε διάφορα προπαρασκευαστικά μοντέλα, επιλέχθηκε το τελικό μοντέλο προς περαιτέρω εξέταση. Όσο αφορά τις δυναμικές φορτίσεις που επιβλήθηκαν στον φορέα,χρησιμοποιήθηκαν επιταχνυσιογραφήματα πραγματικών σεισμών οι οποίοι έχουν καταγραφεί και εισήχθησαν στο πρόγραμμα με την μορφή πίνακα. Κατόπιν μορφώθηκαν τα μοντέλα των επεμβάσεων όπου και αναλύθηκαν για τις διάφορες διεγέρσεις και προβήκαμε στην σύγκριση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε επιλεγμένης λύσης. Μετά το πέρας των αναλύσεων, έγινε σχολιασμός των αποτελεσμάτων, της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων που επιβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψην και τις τεχνικές δυσκολίες πουεμπεριέχουν, ενώ διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια επέμβασης και προτάσεις μελλοντικής έρευνας. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7 και εν συνεχεία κλείνουμε την παρούσα εργασία με την αναφορά στην βιβλιογραφία που μελετήθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά