Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση του κινδύνου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με χρήση τεχνικών ανάλυσης εργασιακής δραστηριότητας

Stavroulaki Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C981EB39-61F7-4B0E-93F6-B5EE6B46CECA
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Σταυρουλάκη, "Εκτίμηση του κινδύνου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με χρήση τεχνικών ανάλυσης εργασιακής δραστηριότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση-εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με χρήση της τεχνικής της ανάλυσης εργασιακής δραστηριότητας (Job Safety Analysis ή JSA) και της τεχνικής εκτίμησης και ελέγχου των κινδύνων ενός εργασιακού περιβάλλοντος (Workplace Risk Assesment and Control ή WRAC). Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων έγινε καθώς η WRAC είναι μια μέθοδος που είναι εύκολο να υιοθετηθεί και τα αποτελέσματά της καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών της του εξεταζόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ η JSA είναι μια πιο εξειδικευμένη μέθοδος, όπου απαιτεί χρόνο και λεπτομερή παρατήρηση και ανάλυση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που επιλέχθηκαν να αναλυθούν αφορούν εργασίες επεξεργασίας μεταλλικών εξαρτημάτων και πιο συγκεκριμένα του καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών με χρήση υδροβολής (υδροβολιστής), της συγκόλλησης με χρήση οξυγόνου σε αέρα (οξυγονοσυγκολλητής εδάφους) και της ηλεκτροσυγκόλλησης σε υποβρύχιο περιβάλλον (ηλεκτροσυγκολλητής θαλάσσης). Η επιλογή των ανωτέρω θέσεων έγινε με κριτήριο την επικινδυνότητα των θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα παρατήρησης-μελέτης τέτοιων εργασιών, που εξασφαλίστηκε μέσω της συνεργασίας με εταιρεία του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Αρχικά αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο και γίνεται αναφορά στα εργατικά ατυχήματα σε επιλεγμένους τομείς της βιομηχανίας (ορυχεία-λατομεία, παραγωγή ενέργειας και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία). Στη συνέχεια περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης-εκτίμησης του κινδύνου που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία (WRAC και JSA) και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί τους. Γίνεται παράθεση περιπτώσεων εφαρμογής τους από τη διεθνή βιβλιογραφία και κριτική θεώρηση των μεθόδων WRAC και JSA. Ακολουθεί ή εφαρμογή των μεθόδων WRAC και JSA για την ανάλυση-εκτίμηση του κινδύνου σε επιλεγμένους εργασιακούς χώρους και θέσεις εργασίας ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας και προτείνονται μέτρα για μείωση του κινδύνου. Γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και συγκρίνονται με εκείνα που έχουν προκύψει με άλλες τεχνικές ανάλυσης-εκτίμησης του κινδύνου που έχουν γίνει για τους ίδιους εργασιακούς χώρους καθώς με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για τρόπους αποτελεσματικότερης εφαρμογής των μεθόδων, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνδυασμό με άλλες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά