Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η φωτολυτική τύχη της νικοτίνης σε εκπλύματα από χρησιμοποιημένα και αχρησιμοποίητα προϊόντα καπνού

Sotiropoulou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B6399B9-5D53-4C9A-8332-8C204C1ABFC9
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σωτηροπούλου, "Η φωτολυτική τύχη της νικοτίνης σε εκπλύματα από χρησιμοποιημένα και αχρησιμοποίητα προϊόντα καπνού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η νικοτίνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό αλκαλοειδές το οποίο απαντάται στα φύλλα καπνού και στην οικογένεια των σολανιδών φυτών. Καθώς πρόκειται για συστατικό του καπνού, η νικοτίνη καταναλώνεται ευρέως σε καθημερινή βάση από ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω του καπνίσματος. Σαν αποτέλεσμα αυτού, τα αποτσίγαρα αποτελούν ένα από τα πιο κοινά απορρίμματα σε αστικές και παράκτιες περιοχές. Η έκπλυση των αποτσίγαρων στα φυσικά ύδατα ή ακόμη και τα στάσιμα νερά, καθώς επίσης και οι ανθρώπινες απεκκρίσεις αποτελούν τις κυριότερες πηγές νικοτίνης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου η νικοτίνη αποτελεί έναν αναδυόμενο οργανικό ρύπο ο οποίος ανιχνεύεται ευρέως στο υδάτινο οικοσύστημα. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την φωτολυτική τύχη της εν λόγω ουσίας σε διαλύματα νικοτίνης καθώς και σε εκπλύματα συμβατικών τσιγάρων (CCs) και των νέων προϊόντων καπνού heat-not-burn (HnBs). Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση της ακτινοβολίας UV254 στην αποδόμηση της νικοτίνης σε υπερκάθαρο νερό .Η αντίδραση βρέθηκε να ακολουθεί κινητική ψευδό-πρώτης τάξης στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν και φάνηκε στις υψηλότερες συγκεντρώσεις να τείνει σε κινητική μηδενικής τάξης , φαινόμενο το οποίο αποδίδεται στον κορεσμό απορρόφησης της ακτινοβολίας από την νικοτίνη. Κατόπιν ταυτοποιήθηκαν τα παραπροϊόντα που προέκυψαν από τη φωτόλυση της νικοτίνης ,με τη βοήθεια της υγρής και αέριας χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας. Η κινητική της φωτοαποδόμησης φάνηκε να εξαρτάται από το pH του δείγματος και συγκεκριμένα πιο γρήγορη αποδόμηση καταγράφηκε όταν η μονοπρωτονιωμένη μορφή της νικοτίνης είναι επικρατέστερη, δηλαδή για τιμές pΗ από 4 έως 8. Εκπλύματα από χρησιμοποιημένα και αχρησιμοποίητα προϊόντα καπνού υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία UV254 και βρέθηκε ότι η φωτοαποδόμηση της νικοτίνης στα εκπλύματα πραγματοποιήθηκε με λίγο πιο αργή κινητική, παρά την πολυπλοκότητα της μήτρας, συγκριτικά με το διάλυμα υπερκάθαρου νερού. Τέλος εκπλύματα χρησιμοποιημένων προϊόντων καπνού υποβλήθηκαν σε συνθήκες προσομοίωσης της ηλιακής ακτινοβολίας για 260 λεπτά. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών επιβεβαιώνουν την σημασία της έμμεσης φωτόλυσης υπό την επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας σε πιο περίπλοκή μήτρα . Η έρευνα αυτή στοχεύει να υπογραμμίσει τη σημασία της υπεύθυνης διάθεσης των απορριμμάτων καπνού προκειμένου να προληφθεί η έκπλυση της νικοτίνης στα φυσικά ύδατα και κατ’ επέκταση οι αρνητικές της επιδράσεις στο περιβάλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά