Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης και διερεύνηση μέτρων απομείωσης των δυναμικών ωθήσεων

Katsirakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2A97D17-1E93-489F-94A6-ADAA4066CA8F
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Κατσιράκης, "Μελέτη της σεισμικής απόκρισης του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης και διερεύνηση μέτρων απομείωσης των δυναμικών ωθήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο Λόφος της Ακρόπολης των Αθηνών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως. Στον χώρο αυτόν βρίσκονται σπουδαία μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, ο ναός της Αθηνάς Νίκης και το Ερέχθειο. Στα μνημεία περιλαμβάνεται και το Περιμετρικό Τείχος του Λόφου, το οποίο λειτουργεί ως κατασκευή αντιστήριξης των επιχωματώσεων του Λόφου. Η παλαιά πετρόκτιστη δομή του Τείχους χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, καθώς -πέρα από τη φθορά από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες- έχει δεχτεί διάφορες επεμβάσεις. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, αλλά και πρόσφατες ενόργανες καταγραφές και μελέτες, προκύπτει ότι ένας κρίσιμος παράγοντας για την καταπόνηση και τη δομική του ακεραιότητα -με ότι αυτό συνεπάγεται για τα υπόλοιπα δομήματα της Ακρόπολης- είναι ο σεισμικός κίνδυνος.Στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιήθηκε αρχικά μία αριθμητική μελέτη της σεισμικής απόκρισης του Περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης. Στη συνέχεια, έγινε διερεύνηση ενός αποτελεσματικού και ήπιου μέτρου απομείωσης των δυναμικών ωθήσεων. Για τη διασφάλιση της ορθότητας των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μια σειρά από προκαταρκτικές δυναμικές αναλύσεις. Οι εν λόγω αναλύσεις αφορούσαν τη σεισμική απόκριση απλών οριζόντιων εδαφικών στρώσεων και τοίχων αντιστήριξης διαφορετικών διαστάσεων και δυσκαμψίας, με στόχο τη σταδιακή προσέγγιση του σύνθετου εξεταζόμενου προβλήματος. Για την αριθμητική διερεύνηση του προβλήματος του περιμετρικού τείχους της Ακρόπολης δημιουργήθηκε κατάλληλο προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων βασισμένο σε αρκετά ακριβείς αναπαραστάσεις της υφιστάμενης κατάστασης. Το προσομοίωμα που αναπτύχθηκε αφορά συγκεκριμένη θέση στο ψηλότερο τμήμα του νότιου τείχους. Η διερεύνηση αφορά τη δυσκαμψία του συστήματος τείχος-βραχώδες υπόβαθρο-επίχωση, την κατανομή αλλά και το μέγεθος των αναπτυσσόμενων των δυναμικών ωθήσεων. Στη συνέχεια, προστέθηκε στα προσομοιώματα γεωαφρός διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) στη πίσω παρειά του τείχους, προκειμένου να διερευνηθεί η απομείωση των δυναμικών φορτίων. Η παραμετρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε αφορούσε το εφαρμοζόμενο μέσο πάχος του γεωαφρού EPS, καθώς και τις ιδιότητες του. Επιπροσθέτως, μελετήθηκε η επίδραση του γεωαφρού EPS, αν αυτός τοποθετηθεί στο ανώτερο τμήμα του τείχους ή στο κατώτερο τμήμα του. Για το σύνολο της μελέτης έγινε χρήση τόσο πραγματικών σεισμικών καταγραφών όσο και απλούστερων ταλαντώσεων (παλμοί τύπου Ricker). Η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή των διαφορετικών ειδών τοίχων αντιστήριξης, καθώς και των διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού των στατικών και δυναμικών ωθήσεων σε αυτούς. Επιπλέον, περιγράφονται υπολογιστικές μέθοδοι με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, ενώ γίνεται αναφορά και σε αντισεισμικούς κανονισμούς και οδηγίες για τους τοίχους αντιστήριξης. Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μηχανικές ιδιότητες, οι κατηγορίες του γεωαφρού EPS και τα κριτήρια επιλογής του, ενώ γίνεται αναφορά στις διαφορετικές εφαρμογές του σε γεωτεχνικά έργα και τοίχους αντιστήριξης. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο λόφος της Ακρόπολης και παρατίθενται ιστορικά στοιχεία για τα μνημεία του. Ακόμα, γίνεται ειδική αναφορά στα ιστορικά στοιχεία του περιμετρικού τείχους και στις επεμβάσεις που έχει δεχθεί. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των τεκτονικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του λόφου της Ακρόπολης. Αναφέρονται τα σημαντικότερα ρήγματα, καθώς και σημαντικές καταγραφές που επηρέασαν τα μνημεία του λόφου. Επίσης, γίνεται αναφορά στο δίκτυο επιταχυνσιογράφων του λόφου της Ακρόπολης, ενώ αναφέρονται και προγενέστερες μελέτες για τη στατική και δυναμική απόκριση του περιμετρικού τείχους. Ακολούθως, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται το σύνολο των προκαταρκτικών αναλύσεων σε απλές εδαφικές στρώσεις που αντιστηρίζονται με διάφορους τοίχους αντιστήριξης. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη της σεισμικής απόκρισης του νοτίου περιμετρικού τείχους στην υφιστάμενη κατάσταση του, χωρίς τη χρήση γεωαφρού EPS. Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκτενής παραμετρική διερεύνηση για την επίδραση του γεωαφρού EPS στην απομείωση των δυναμικών φορτίων επί του τείχους. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη, καθώς και προτάσεις για επέκταση της έρευνας επί του θέματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά