Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιοχή νότια της Κρήτης

Daskalakis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF57345A-8A56-4E16-9F4E-F1A72CEB74F3
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Δασκαλάκης, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιοχή νότια της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88111
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση πειράματος σεισμικής ανάκλασης με στόχο την εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε μια περιοχή μελέτης στα νότια της Κρήτης. Προκειμένου να σχεδιαστεί το πείραμα αυτό, δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα στο λογισμικό περιβάλλον της Matlab με χρήση των κατάλληλων αλγόριθμων. Η συνολική οριζόντια έκταση του μοντέλου είναι 8.345 μέτρα. Το μέγιστο βάθος είναι τα 6.000 μέτρα. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη διαδικασία είναι ταξινομημένα σε διάταξη κοινής πηγής.Αρχικά, τα συνθετικά δεδομένα κοινής πηγής ταξινομούνται σε διάταξη κοινού ενδιάμεσου σημείου (CMP) και εν συνεχεία ακολουθούν τα υπόλοιπα στάδια επεξεργασίας. Το πρώτο στάδιο αφορά τη δυναμική διόρθωση (ΝΜΟ) που έχει ως στόχο να απαλλαχθεί το ανακλώμενο κύμα από τον επιπλέον χρόνο που αυτό χρειάζεται για να διαδοθεί, δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ πηγής και υδροφώνων θα αλλάζει συνεχώς.Το αμέσως επόμενο στάδιο επεξεργασίας περιλαμβάνει τη σεισμική υπέρθεση (Stacking). Στο στάδιο αυτό γίνεται άθροιση όλων των σεισμογραμμάτων στη διάταξη κοινού ενδιάμεσου σημείου. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλάτους των ανακλώμενων κυμάτων καθώς και του συνολικού σήματος των σεισμικών ανακλάσεων. Αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία, ακολουθεί η σεισμική χωροθέτηση (Migration), με απώτερο σκοπό την ανακατασκευή των ανακλαστήρων αλλά και την σωστή τοποθέτηση τους. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής, εφαρμόζονται τρεις μέθοδοι χωροθέτησης για να καταλήξουμε στην πιο αποτελεσματική μέθοδο που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι τρεις αυτές μέθοδοι είναι: η χωροθέτηση κατά Kirchhoff (Kirchhoff Migration), η χωροθέτηση με χρήση Πεπερασμένων Διαφορών (Finite Differences) και η μέθοδος στο χώρο συχνότητας – κυματαριθμού (Phase Shift). Μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων χωροθέτησης καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα τα παρέχει η μέθοδος στο χώρο συχνότητας – κυματαριθμού. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πλέον κατάλληλη για ανάδειξη των κύριων ανακλαστήρων, διότι τοποθετεί πιο σωστά από τις υπόλοιπες μεθόδους τους ανακλαστήρες, απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το υπέδαφος και είναι απαλλαγμένη από περιθλάσεις.Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα αλλά και προτάσεις που αφορούν την επεξεργασία του συγκεκριμένου μοντέλου, έτσι ώστε να γίνει πιο λεπτομερής ανάλυση της περιοχής μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά