Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία πανευρωπαϊκού χάρτη υδραυλικών παραμέτρων με τη μέθοδο ανάλυσης της ύφεσης

Fragkou Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3F6953CB-59F9-4FE2-8645-78A6FE7108CC
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Φράγκου, "Δημιουργία πανευρωπαϊκού χάρτη υδραυλικών παραμέτρων με τη μέθοδο ανάλυσης της ύφεσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία του πανευρωπαϊκού χάρτη υδραυλικών παραμέτρων των υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης της ύφεσης.Η κυριότερη υδραυλική παράμετρος που προσδιορίζεται είναι ο λόγος των παραμέτρων μεταβιβασιμότητας και αποθηκευτικότητας (T/S). Γενικά, με τον προσδιορισμό της παραμέτρου αυτής, καθίσταται δυνατή η παρατήρηση της υδραυλικής συμπεριφοράς των υδροφορέων αλλά και η εκτίμηση των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω υδραυλικών παραμέτρων των υδροφορέων υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που στηρίζονται στην επεξεργασία δεδομένων.Στην προκειμένη περίπτωση έχει προταθεί η χρήση της μεθόδου ανάλυσης της ύφεσης όπως διατυπώθηκε από τους Cooper. H. και Rorabough. M.Αρχικά, απαραίτητο εργαλείο για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσε η χρήση του προγράμματος Matlab. Συγκεκριμένα, μέσω καλά διατυπωμένων κωδίκων γίνεται υπολογισμός των κύριων καμπυλών ύφεσης αλλά και των υδραυλικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης. Επεξηγηματικά, από την χάραξη των χρονοσειρών της ροής καθώς και την ανάλυση παλινδρόμησης των δεδομένων, προκύπτει ο δείκτης ύφεσης για την κάθε καμπύλη και κατά επέκταση τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του υδροφορέα.Τέλος, για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κατασκευάστηκε μέσω του λογισμικού ArcGIS ο χάρτης της Ευρώπης με εντοπισμένα τα σημεία των υδραυλικών παραμέτρων. Γεγονός που επιτρέπει, την απεικόνιση των υδραυλικών χαρακτηριστικών με ακρίβεια αλλά και την διευκόλυνση των μελετητών να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τα αποτελέσματα μας ώστε να δημιουργήσουν νέα πανευρωπαϊκά μοντέλα χρησιμοποιώντας αυτές τις υδραυλικές παραμέτρους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά