Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της προσθήκης πυροκλαστικών υλικών στις ιδιότητες χρώματος υδραυλικών και αερικών κονιών

Kalagri Olympia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4C2DAF6D-D459-4860-A96C-1E78B7B81936
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ολυμπία Καλαγρή, "Επίδραση της προσθήκης πυροκλαστικών υλικών στις ιδιότητες χρώματος υδραυλικών και αερικών κονιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88395
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο είχε την μελέτη της χρωματικής συμπεριφοράς των εμπορικών κονιών Chaux Blanche, Lime και NHL 3.5 κατά την αντικατάσταση μέρους αυτών, από οκτώ διαφορετικά πυροκλαστικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως φυσικές χρωστικές. Τα πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ηφαιστειακής προέλευσης με ποζολανικές ιδιότητες από τη νήσο Σαντορίνη.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε λειοτρίβηση των πυροκλαστικών υλικών ώστε να επιτευχθεί κοκκομετρία μικρότερη των 63 μm και τα υλικά να αποκτήσουν μορφή πούδρας. Στη συνέχεια, διεξήχθη ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD) και χημική ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF). Ο προσδιορισμός των ιχνοστοιχείων των πυροκλαστικών υλικών, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο φασματομετρίας ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS). Έπειτα, αντικαταστάθηκε μέρος των κονιών Lime και Chaux Blanche από τα λειοτριβημένα πυροκλαστικά υλικά (8), σε πέντε διαφορετικές αναλογίες: 2,5%, 5%, 10%, 15% και 20% ενώ η κονία NHL 3.5 αντικαταστάθηκε στις ίδιες αναλογίες αλλά μόνο από 4 πυροκλαστικά υλικά. Έτσι, προέκυψαν συνολικά 100 μίγματα προσθήκης πυροκλαστικών υλικών σε κονίες. Κατόπιν, εξετάσθηκε η μεταβολή των χρωματικών παραμέτρων των οκτώ πυροκλαστικών υλικών και των παραπάνω μιγμάτων με το φασματοφωτόμετρο CM-5 της εταιρείας Konica Minolta, σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης CIE και το μοντέλο Lab με παραμέτρους L,a,b, ενώ υπολογίστηκε η απόκλιση από το τέλειο λευκό ΔΕ*ab. Τέλος, η αποτύπωση των χρωμάτων των πυροκλαστικών υλικών, των κονιών όπως επίσης και των μιγμάτων πυροκλαστικών υλικών με κονίες, έγινε με χρήση του διαδικτυακού λογισμικού EasyRGB, βάσει των χρωματικών παραμέτρων φωτεινότητας L*, a και b.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά