Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοπιστία συστήματος καθοδηγούμενης εξόρυξης σε εκσκαφέα καδοτροχού

Deligiorgis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49A9E35D-ADB1-4124-874A-3894A874065A
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Δεληγιώργης, "Αξιοπιστία συστήματος καθοδηγούμενης εξόρυξης σε εκσκαφέα καδοτροχού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88476
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ελαχιστοποίηση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής και η αύξηση της ασφάλειας κατά την εξόρυξη αποτελούν αναγκαίους παράγοντες για την αξιοποίηση οριακά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Στην επίτευξη του στόχου αυτού εκτιμάται ότι η προηγμένη αυτοματοποίηση των εξορυκτικών διαδικασιών μπορεί να προσφέρει σημαντικά.Στη διατριβή αυτή αναλύεται η λειτουργία μιας πειραματικής ενόργανης μετρητικής διάταξης για την ανέπαφη αναγνώριση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των γεωλογικών σχηματισμών κατά την εξόρυξη. Η εξόρυξη πραγματοποιείται με εκσκαφέα καδοτροχού και αφορά γεωλογικούς σχηματισμούς των υπερκείμενων λιγνιτικού κοιτάσματος με έντονη παρουσία σκληρών σχηματισμών. Στόχος είναι να εξεταστούν οι δυνατές επιλογές για την ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης κατά την εξόρυξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος καθοδήγησης του εκσκαφέα σε πραγματικό χρόνο μέσω της δημιουργίας μηνυμάτων – οδηγιών προς τον χειριστή για την αποφυγή σύγκρουσης των κάδων του εκσκαφέα με σκληρούς σχηματισμούς που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα-βλάβες.Για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος χρησιμοποιείται η μέθοδος FMECA (Failure mode, effects and criticality analysis) προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν αλλαγών-βελτιώσεων σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του συστήματος. Η ευελιξία της μεθόδου FMECA και η δυνατότητα προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας της διασκόπησης, την καθιστούν κατάλληλη για αυτό τον σκοπό. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της εφαρμογής της σωστής διαδικασίας διασκόπησης του μετώπου κατά την εξόρυξη και τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των κατάλληλων παραμέτρων εκσκαφής.Για την καλύτερη ανάλυση του συστήματος το οποίο, αποτελείται τόσο από υλικά εξαρτήματα όσο και από διαδικασίες, επιλέχθηκε η περιγραφή αυτού και των υποσυστημάτων του βάσει των σταδίων της αυτοματοποίησης. Το σύστημα αναλύεται σειριακά ξεκινώντας από τη διαδικασία της διασκόπησης για τον λεπτομερή διαχωρισμό των διαφορετικών γεωλογικών ιδιοτήτων των σχηματισμών και καταλήγει στις επιπτώσεις τόσο στα εξαρτήματα του εξοπλισμού όσο και στη διαδικασία της εκσκαφής. Η παραπάνω προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο του όρου «μεταλλευτική ακριβείας» ο οποίος προτείνεται για την περιγραφή της αυτοματοποίησης σε εξορυκτικά συστήματα και κυρίως της διαδικασίας της εκσκαφής.Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας με μέθοδο FMECA εκτιμάται ότι η κατασκευή ενός αντίστοιχου βιομηχανικού πρωτοτύπου θα έχει βελτιωμένη απόδοση, ενώ με την επιλογή αποφάσεων από τον χειριστή οι οποίες ακολουθούν τις συμβουλές που παράγονται αυτοματοποιημένα σε πραγματικό χρόνο, η εξορυκτική διαδικασία θα βελτιωθεί σημαντικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά