Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη μηχανικής απόκρισης δικτυώματος υπό μεταβλητή φόρτιση με χρήση νευρωνικών δικτύων

Gkoutzioudis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F4B3C490-8723-4147-8A2D-87AC816D0328
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γκουτζιούδης, "Πρόβλεψη μηχανικής απόκρισης δικτυώματος υπό μεταβλητή φόρτιση με χρήση νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται ολοένα και περισσότεροστη δομική μηχανική τα τελευταία χρόνια. Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφο-ριών που μπορούν να αναλύσουν και την δύναμη επεξεργασίας που έχουν καιεπίσης τα καλά αποτελέσματα τα οποία παράγουν ,έχουν αρχίσει να χρησιμο-ποιούνται όλο και περισσότερο στη δομική μηχανική. Ακόμα η δομική ανάλυσηέχει προχωρήσει πολύ και έχει εκσυγχρονιστεί στο να γίνονται όλοι υπολογισμοίμε μεγάλη ακρίβεια σε σύγχρονα υπολογιστικά συστηματα από εκεί που γινότανμε πολύ χρονοβόρους υπολογισμούς στο χέρι. Το πρόβλημα με τα προγράμματαδομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων σχεδια-σμού είναι ότι είναι συχνά υπολογιστικά ακριβά. Η απόκτηση βέλτιστων λύσεωναπαιτεί συνήθως πολλές επαναλήψεις που περιλαμβάνουν προγράμματα ανά-λυσης και βελτιστοποίησης. Αυτή η διαδικασία καθίσταται απαγορευτική λόγωτου χρόνου που απαιτείται από τον υπολογιστή για επίτευξη βέλτιστου σχεδια-σμού. Τυχόν νέες τεχνικές που μειώνουν σημαντικά τον χρόνο του υπολογιστήπου απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού θα ήταν επωφελείς.Mια πολλά υποσχόμενη τεχνική είναι η προσομοίωση ενός αργού, ακριβού προ-γράμματος δομικής ανάλυσης με ένα γρήγορο, φθηνό νευρωνικό δίκτυο.Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προβλέψει τη μηχανική απόκριση ενόςδικτυώματος ασκώντας μεταβλητές δυνάμεις με τη χρήση νευρωνικού δικτύου.Πρώτα απ 'όλα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη βάση δεδομένων ανα-λύοντας ένα δικτύωμα με τη μέθοδο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA)εφαρμόζοντας μεταβλητές δυνάμεις σε όλους τους κόμβους και προβλέποντας τααποτελέσματα μετατόπισης. Χρησιμοποιούμε το FEA επειδή είναι μια αριθμη-τική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων της μηχανικήςκαι της μαθηματικής φυσικής και είναι χρήσιμο για προβλήματα με περίπλο-κες γεωμετρίες, φορτία και ιδιότητες υλικών όπου δεν μπορούν να ληφθούναναλυτικές λύσεις όπως δικτυώματα.Αφού συγκρίναμε τα αποτελέσματα που αποκτήσαμε με άλλες βάσεις δεδομέ-νων και διάφορα προγράμματα, σχεδιάσαμε και εκπαιδεύσαμε ένα νευρωνικόδίκτυο ANN για να προσομοιώσουμε ένα πρόγραμμα δομικής ανάλυσης χρη-σιμοποιώντας τον αλγόριθμο οπίσθιας διάδοσης Levenberg-Marquardt για ναπροβλέψουμε τη μηχανική απόκριση ενός μοντέλου διτκυωμάτων . Αυτή η δια-δικασία περιλαμβάνει την επιλογή ζευγών εκπαίδευσης και τον καθορισμό τουαριθμού των κόμβων στο κρυφό στρώμα. Η επιλογή των ζευγών εκπαίδευσηςκαι ο καθορισμός του αριθμού των κόμβων στο κρυφό επίπεδο μπορούν να βρε-θούν από τις βάσεις δεδομένων που δημιουργήσαμε από το μέρος αριθμητικήςπροσομοίωσης αυτής της διπλωματικής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά