Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κριτήρια αστοχίας βραχομάζας και ταξινόμηση πετρωμάτων

Aggelis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9ACF4084-D227-4255-BD17-3813BF4000F9
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Αγγελής, "Κριτήρια αστοχίας βραχομάζας και ταξινόμηση πετρωμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου απομείωσης των παραμέτρων μοντέλων αντοχής των πετρωμάτων που μπορούν να εκτιμηθούν από εργαστηριακές δοκιμές σε άρρηκτο πέτρωμα για την εφαρμογή τους σε μεγαλύτερες κλίμακες τεχνικών έργων στις οποίες υπεισέρχονται και οι πάσης φύσεως ασυνέχειες που διασχίζουν ένα πέτρωμα. Πληθώρα ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες τέσσερεις 10-ετίες για την ταξινόμηση των βραχομαζών με σκοπό την εύρεση ποσοτικών εκτιμήσεων παραγόντων υποβάθμισης των παραμέτρων παραμορφωσιμότητας και αντοχής των σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή του αρρήκτου πετρώματος. Η βραχομάζα επηρεάζεται από τις ασυνέχειες που τη διασχίζουν όπως είναι τα ρήγματα, οι διακλάσεις, τα επίπεδα στρώσης, οι φλέβες πλήρωσης, οι πτυχές, τα ρήγματα, οι ζώνες διάτμησης και οι μαγματικές φλέβες. Από την πυκνότητα, την έκταση και τον προσανατολισμό των ασυνεχειών και από τα μεγέθη των κυρίων τάσεων και τον προσανατολισμό τους επηρεάζεται αναλόγως και η αντοχή της βραχομάζας. Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής ανάλυση για το σύστημα ταξινόμησης Q κατά Barton. To σύστημα αυτό προτάθηκε το έτος 1974 στο Νορβηγικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (NGI) από τον Barton και άλλους ερευνητές. Ταξινομεί την βραχομάζα και το πόσο κατάλληλη είναι για την διάνοιξη ανοιγμάτων. Το 2ο Κεφάλαιο της εργασίας αυτής προσδιορίζει την έννοια της βραχομάζας και τη δομή της ενώ στο 3ο Κεφάλαιο αναλύεται η ταξινόμησή των πετρωμάτων. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα μοντέλα αντοχής της βραχομάζας με έμφαση στα κριτήρια Mohr-Coulomb, Griffith και Hoek-Brown. Το 5ο Κεφάλαιο αναλύει τις μεθόδους ταξινόμησης της βραχομάζας με ιδιαίτερη έμφαση το σύστημα ταξινόμησης κατά Barton (Q System). Επίσης γίνεται αναφορά και ανάλυση της εφαρμογής του συστήματος GSI σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιαπωνία. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο βρίσκεται το συμπέρασμα το οποίο αναφέρει μια γενική απόδοση του συστήματος ταξινόμησης Q.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά