Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλάρη

Valakos Panagiotis-Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8C08121B-38A6-4C27-8981-E99D8B6CBD1E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης-Ανδρέας Βαλάκος, "Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλάρη ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89354
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έρευνα πραγματεύεται την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλιάρη και την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων στη διαχείρισή της για δυο μελλοντικές περιόδους (2030 έως 2050 και 2070 έως 2090). Η παρούσα μελέτη εκτιμά την παροχή που προέρχεται από τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Κοιλιάρη καθώς και τις καρστικές πηγές του Στύλου και των Αρμένων, ενσωματώνοντας την ευρύτερη περιοχή του δήμου Αποκορώνου στην προσομοίωση. Αρχικά υπολογίζονται οι υδατικές ανάγκες της περιοχής βάσει των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων που συλλέχθηκαν. Αυτά αφορούν δημογραφικά δεδομένα, χρήσεις γης, ζωικό κεφάλαιο, τουρισμό και άδειες χρήσης νερού. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το υδρολογικό μοντέλο Soil and Water Assessment Tool (SWAT) σε περιβάλλον GIS καθώς και το καρστικό μοντέλο Karst-SWAT για τον υπολογισμό της παροχής των καρστικών πηγών της περιοχής. Για την βαθμονόμηση και επαλήθευση του μοντέλου για την ιστορική περίοδο 2004 έως 2018, χρησιμοποιούνται βροχομετρικά και θερμοκρασιακά δεδομένα από σταθμούς της περιοχής καθώς και δεδομένα ημερήσιας παροχής του ποταμού. Η αξιολόγηση της μοντελοποίησης πραγματοποιείται με χρήση στατιστικών δεικτών. Το βαθμονομημένο μοντέλο χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης για τις δύο μελλοντικές περιόδους βάσει ενός δυσμενούς σεναρίου κλιματικής αλλαγής. Για κάθε μελλοντική περίοδο πραγματοποιείται σύγκριση της εκτιμώμενης παροχής με τις υδατικές ανάγκες της περιοχής, συνυπολογίζοντας και την αβεβαιότητα λόγω κλιματικού σεναρίου, για να καθοριστεί αν θα υπάρξουν περίοδοι ελλειμματικών υδατικών αποθεμάτων. Η έρευνα συνδυάζει την υδρολογική προσομοίωση της περιοχής μελέτης με τις ανθρώπινες πιέσεις ώστε να εκτιμηθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά