Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων δομικών λίθων από ιστορικά λατομικούς χώρους του νομού Χανίων

Chatziantoniou Zafeirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A7CE128-C8B9-4D0F-96A6-643D5EF49166
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζαφείριος Χατζηαντωνίου, "Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων δομικών λίθων από ιστορικά λατομικούς χώρους του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89546
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η θέση αυτής της διπλωματικής αποτελεί μια αιτιοκρατική προσέγγιση αναφορικά με την επιρροή των γεωλογικών γεγονότων σε ιστορικές κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί κοινή γνώση πλέον ότι τα λατομεία που συνεισφέραν μέσω της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων τους στις μεγάλες ιστορικές κατασκευές της πόλης των Χανίων αλλά και άλλων κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου, είναι τα ιστορικά, παραλιακά κυρίως λατομεία εκλατόμευσης ψαμμιτών/πωρόλιθων. Η σύσταση των κλαστικής προέλευσης λίθων είναι κυρίως ασβεστιτική και πιο συγκεκριμένα οι ψαμμίτες μπορούν να χαρακτηριστούν ως προς την σύστασή τους βιοκλαστικοί ψαμμίτες ασβεστιτικής σύστασης. Στα πλαίσια της απόθεσης, της κινητοποίησης και της διαγένεσης όλων αυτών των υλικών εντός ενός αποθετικού περιβάλλοντος που βρισκόταν είτε καθαρά στην ηπειρωτική είτε στην μεταβατική ηπειρωτική - θαλάσσια ζώνη δημιουργήθηκαν οι βιοκλαστικοί ψαμμίτες ασβεστιτικής σύστασης, που ως προς τον τρόπο (αιολικής προέλευσης συσσωρεύσεις) και το περιβάλλον δημιουργίας τους (κυρίως ηπειρωτικό) χαρακτηρίζονται αιολιανίτες, γνωστοί στην Ελλάδα από εκατοντάδες παραλιακές θέσεις ως πωρόλιθοι. Οι αιολιανίτες είναι ασβεστολιθικής σύστασης κλαστικά πετρώματα, μέσης κοκκομετρίας, δηλαδή ψαμμίτες (βιοκλαστικοί ασβεσταρενίτες), που μέσω της αιολικής προέλευσης τους καταδεικνύουν την επανεπεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων ανθρακικών ιζημάτων, βιογενούς προέλευσης, δημιουργώντας σε ηπειρωτικά περιβάλλοντα τις γνωστές σε όλους μας παραλιακές αμμοθίνες. Τα συμπαγή, ασβεστιτικής σύστασης, αιολικής προέλευσης grainstone ψαμμιτικά πετρώματα, που δημιουργήθηκαν στην συνέχεια μέσω διαγενετικών διεργασιών από τις παραλιακές αμμοθίνες, οι αιολιανίτες, διαφέρουν από τους παραπλήσιους σε δομή και σύσταση grainstone ασβεστολίθους, που έχουν δημιουργηθεί σε καθαρά θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πριν την παράθεση όλων των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δομικών αυτών λίθων θεωρήθηκε στην εργασία αυτή απαραίτητη η παράθεση όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τις πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες της δημιουργίας των ιδιαίτερων, από πολλές απόψεις, δομικών αυτών λίθων, των αιολιανιτών. Στην συνέχεια προσδιορίστηκαν οι φυσικοχημικές ιδιότητες δειγμάτων από μια νέα ιστορικά λατομική θέση: από τον χωρικά διευρυμένο λατομικό χώρο στην εξωτερική πλευρά του λιμενοβραχίονα Χανίων. Από τα συνολικά έξι (6) ογκώδη δείγματα της εργασίας δύο (2) συλλέχθηκαν στην ανατολική πλευρά του Ενετικού λιμενοβραχίονα (κοντά στο Νεώριο Μόρο) και τέσσερα (4) στη δυτική πλευρά αυτού (εμπρός από τον Προμαχώνα Αγίου Νικολάου του Μώλου). Στα δείγματα αυτά αρχικά προσδιορίστηκε η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη δοκιμίων που παρήχθησαν από τα αρχικά δείγματα. Παράλληλα προσδιορίστηκε το μέσο μέτρο ελαστικότητας των δοκιμίων και οι τιμές της αντοχής των δοκιμίων ανήχθησαν σε λόγους μήκους/διαμέτρου 1:1 και 2:1.Πέραν των ανωτέρω προσδιορίστηκε το πορώδες των δειγμάτων και η διαπερατότητα αυτών κατά Klinkenberg. Τα δοκίμια που παρήχθησαν σε αυτό το στάδιο εξυπηρέτησαν και τις δύο εργαστηριακές μεθόδους. Το πορώδες προσδιορίστηκε με τη βοήθεια ποροσίμετρου τύπου Boyle, ενώ η διαπερατότητα με διαπερατόμετρο Hassler.Για τον προσδιορισμό της δομής και της ορυκτολογικής σύστασης των δειγμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκαν λεπτές τομές, και περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (X-ray diffraction, XRD). Επιπλέον με αυτά τα δείγματα εξετάσθηκαν και λεπτές τομές από δείγματα των Νεωρίων για να συγκριθούν με τους υπό εξέταση λίθους της δειγματοληψίας.Τέλος όλα τα αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν από τον ιστορικό λατομικό χώρο εμπρός από τον λιμενοβραχίονα συγκρίθηκαν με αποτελέσματα παλαιότερων σχετικών μελετών δειγμάτων με την πιθανή προέλευση τους να ανάγεται στα ιστορικά λατομεία των περιοχών του Σταυρού Ακρωτηρίου και των Αγίων Αποστόλων, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης των Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά