Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Άνοιξη, Αττικής με τη μέθοδο PERT και CPM

Gioni Gabriela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF14C1D4-E0CB-4D94-9044-68121F684F6F
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γκαμπριέλα Γκιώνη, "Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Άνοιξη, Αττικής με τη μέθοδο PERT και CPM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89739
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαχείριση και ο χρονικός προγραμματισμός κατασκευαστικού έργου αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες ενός υδραυλικού έργου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων του Κανονισμού της Αποχέτευσης και του υφιστάμενου Ειδικού Κανονισμού. Αναλύεται επίσης και η σημαντικότητα της συμβολής του Μηχανικού Περιβάλλοντος σε έργα κατασκευής για την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της Διαχείρισης των Έργων και παρατίθενται οι βασικότερες έννοιες και κανόνες ανάλυσης. Ακολουθεί η δικτυακή ανάλυση με τις δύο σημαντικότερες μεθόδους, την CPM και την PERΤ. Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζονται ως μεθοδολογίες, στη συνέχεια εφαρμόζεται ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών που απαρτίζουν το έργο υπό εξέταση, καταρχήν θεωρώντας γνωστούς τους χρόνους ολοκλήρωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων (CPM) και στη συνέχεια σε συνθήκες αβεβαιότητας (PERT). Πιο συγκεκριμένα, το έργο υπό μελέτη αποτελείται από 29 επιμέρους εργασίες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρείς (3) κατηγορίες, την οργάνωση και την εργοταξιακή εγκατάσταση, την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων με τα παρόδια ακίνητα. Σύμφωνα με την εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε από τον Ανάδοχο του έργου και από την Υπηρεσία, το ποσό του συγκεκριμένου έργου κοστολογείται στα 600.000,00€. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. Με βάση τους υπολογισμούς μας, η ελάχιστη διάρκεια του έργου προσδιορίστηκε στις 20.5 εβδομάδες, δηλαδή λίγο περισσότερο από (5) μήνες. Στη συνέχεια σε συννενόηση με τον Ανάδοχο του έργου, δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για αισιόδοξους και απαισιόδοξους χρόνους ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών. Η πιθανότητα υπέρβασης της αναμενόμενης ολοκλήρωσης του έργου κατά μια (1) εβδομάδα εκτιμήθηκε σε 6.7%, επομένως η πιθανότητα υπέρβασης της προθεσμίας των 6 μηνών είναι πρακτικά μηδενική. Λόγοι προκαλούν τυχόν καθυστερήσεις αποτελούν οι παρατάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Ο προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μειώνονται οι τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται σε ζημιές από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, βροχές, κλπ)., καθυστερήσεις παραλαβής υλικών ή έκδοσης αδειών , ή ακόμα και διαδικαστικά θέματα της αρχαιολογίας. Από την αναλυτική κοστολόγηση του έργου προέκυψε ότι το συνολικό κόστος είναι 522.733,00€ και οι ανάγκες χρηματοδότησης κατανέμονται ως εξής: το πρώτο μισό διάστημα του έργου, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο, χρειάζεται να εκταμιευθεί το 38,4% του συνολικού κόστους, δηλαδή το ποσό των 200.397€, και το υπόλοιπο 61,66%, δηλαδή το ποσό των 322.336€ για τους επόμενους 2.5 μήνες. Η διπλωματική εργασία τεκμηριώνεται με τη χρήση του λογισμικού MS Project 2016 για χρονικό προγραμματισμό και για τον υπολογισμό της συνολικής κοστολόγησης του έργου. Τέλος, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ακολουθούν συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά