Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση συστήματος γεωεναλλακτών σε πραγματικές συνθήκες για θέρμανση-ψύξη κτηρίου γραφείων

Koutelidakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/96FC78BC-094D-4F75-BA7F-6BA1617A8910
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Κουτελιδάκης, "Προσομοίωση συστήματος γεωεναλλακτών σε πραγματικές συνθήκες για θέρμανση-ψύξη κτηρίου γραφείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89835
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

΄Ενας σηµαντικός παράγοντας για τον άρτιο σχεδιασµό και την επιτυχή εγκατάσταση ενός συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας αποτελεί η αξιόπιστη προσοµοίωση του συστήµατος µαζί µε τη διεξαγωγή της δοκιµής ϑερµικής απόκρισης εδάφους. Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η µοντελοποίηση, παραµετροποίηση και υλοποίηση προσοµοιώσεων συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας χρησιµοποιώντας το λογισµικό ανοικτού κώδικα OpenGeoSys. Το λογισµικό αυτό επιτρέπει την προσοµοίωση τηςλειτουργίας συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας από τους µηχανικούς εφαρµόζοντας σύγχρονες αριθµητικές µεθόδους επίλυσης προβληµάτων αρχικών και συνοριακών τιµών, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί σε σύγχρονες µαθηµατικές ϐιβλιοθήκες. Επίσης η διεξαγωγή των επιστηµονικών υπολογισµών των αριθµητικών µεθόδων µπορεί να υλοποιηθεί στα πλέον σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα.Η µεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα κεφάλαια :Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ϐασικές έννοιες της γεωθερµίας καθώς και των συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας. Επίσης συνοπτικά περιγράφεται η λειτουργία των αντλιών ϑερµότητας και ιδιαίτερα των γεωθερµικών αντλιών.Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο λογισµικό OpenGeoSys για την προσοµοίωση της λειτουργίας συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας. Περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής του προβλήµατος διάδοσης ϑερµότητας κατά τη λειτουργία του γήινου εναλλάκτη ϑερµότητας καθώς και του συνολικού δικτύου συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µοντελοποίηση και η διαδικασία προσοµοίωσης της δοκιµής ϑερµικής απόκρισης ενός συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας για την προσέγγιση v των ϑερµικών παραµέτρων του εδάφους µε την χρήση του λογισµικού OpenGeoSys. Στη συνέχεια περιγράφεται το σύστηµα αβαθούς γεωθερµίας του ΚΑΠΕ, του οποίου προσοµοιώθηκε η δοκιµή ϑερµικής απόκρισης των γεωεναλλακτών του καθώς και η συνολική διαδικασία ψύξης ϑέρµανσης του συστήµατος.Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση του λογισµικού OpenGeoSys για την προσοµοίωση της δοκιµής ϑερµικής απόκρισης και της λειτουργίας συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά