Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση μαγνησίτη από τη Β. Εύβοια για την παραγωγή καυστικής μαγνησίας

Papageorgiou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10E1F89F-0FC2-450F-8B02-06CDA9F20312
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Παπαγεωργίου, "Αξιολόγηση μαγνησίτη από τη Β. Εύβοια για την παραγωγή καυστικής μαγνησίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90374
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του κρυπτοκρυσταλλικού μαγνησίτη της Βόρειας Εύβοιας στην παραγωγή καυστικής μαγνησίας. Η αξιολόγηση του μαγνησίτη πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή ενός διαγράμματος χρόνου- θερμοκρασίας- μετατροπής (Time- Temperature- Transformation, TTT ) του κρυπτοκρυσταλλικού μαγνησίτη. Τα δείγματα του μαγνησίτη θερμάνθηκαν σε φούρνο και οι θερμοκρασίες έψησης ήταν 500 oC, 550 oC, 600 oC, 700 oC, 800 oC, 900 oC και 1000 oC. Σε κάθε θερμοκρασία τα δείγματα παρέμειναν στο φούρνο για 1, 2, 3, 4 και 6 ώρες. Τα πυρωμένα δείγματα εξετάστηκαν με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας κόνεως ακτίνων-Χ (Powder X-ray Diffraction PXRD). Πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων με τα λογισμικά Eva και Autoquan αντίστοιχα. Οι ορυκτολογικές φάσεις που προσδιορίστηκαν είναι ο μαγνησίτης, το περίκλαστο, ο ασβεστίτης, ο δολομίτης και η άσβεστος. Επίσης με το πρόγραμμα Autoquan προσδιορίστηκε και το κρυσταλλικό μέγεθος του περίκλαστου και η περιεκτικότητα των διαφόρων φάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης κατασκευάστηκε το διάγραμμα ΤΤΤ, με το οποίο προσδιορίστηκαν οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι έψησης στις οποίες εξαφανίζεται η ορυκτολογική φάση του μαγνησίτη και εμφανίζεται το περίκλαστο. Διαπιστώθηκε ότι στις χαμηλότερες θερμοκρασίες (500 oC) η διάσπαση του μαγνησίτη σε περίκλαστο πραγματοποιείται βραδύτερα ενώ στις υψηλότερες θερμοκρασίες η διάσπαση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο προσδιορισμός της ενεργότητας όλων των δειγμάτων της καυστικής μαγνησίας με πρότυπο διάλυμα κιτρικού οξέος συγκέντρωσης 0,4 Μ. Το κιτρικό οξύ αντιδρά με το περίκλαστο και προκύπτει κιτρικό μαγνήσιο και νερό. Η αντίδραση ολοκληρώνεται όταν παρατηρηθεί αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος από διαφανές σε ερυθρό και καταγράφεται ο χρόνος που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος καταγραφής της αντίδρασης τόσο πιο ενεργό είναι το υλικό. Ο χρόνος της αντίδρασης, άρα και η ενεργότητα της καυστικής μαγνησίας, εξαρτάται και από το κρυσταλλικό μέγεθος του περίκλαστου. Όσο μικρότερο το κρυσταλλικό μέγεθος του περίκλαστου τόσο πιο γρήγορη είναι η αντίδραση του με το κιτρικό οξύ. Τέλος τα δείγματα που ήταν ανενεργά ήταν αυτά στα οποία παρατηρώντας την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με τη μέθοδο PXRD δεν υπάρχει η ορυκτολογική φάση του περίκλαστου ή το ποσοστό του (%) σε περιεκτικότητα είναι μικρό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καυστική μαγνησία υψηλής ενεργότητας μπορεί να παραχθεί σε θερμοκρασία 550 oC και 3 έως 6 ώρες έψησης και στους 600 oC και χρόνο έψησης 2 έως 6 ώρες. Τέλος τα προϊόντα μεσαίας ποιότητας μπορούν να παρασκευαστούν σε ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών και χρόνων από τους 700 oC έως τους 1000 oC για χρόνους θέρμανσης από μια έως 6 ώρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά