Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σταδιακή βαθμονόμηση με βελτίωση των οριακών συνθηκών ενός τρισδιάστατου μοντέλου υπογείων υδάτων (FEFLOW) για τον υπόγειο υδροφορέα Τυμπακίου, Κρήτης

Spyropoulos Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C0A3A36-016C-4DB0-BF0B-483936548635
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Σπυρόπουλος, "Σταδιακή βαθμονόμηση με βελτίωση των οριακών συνθηκών ενός τρισδιάστατου μοντέλου υπογείων υδάτων (FEFLOW) για τον υπόγειο υδροφορέα Τυμπακίου, Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90393
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την βελτίωση ενός μοντέλου ροής υπογείων υδάτων στην περιοχή του Τυμπακίου στην Κρήτη. Σκοπός είναι η μείωση 3 παραμέτρων σφάλματος (Bias, RMSE, MAE) σε σύγκριση με τα αρχικά αποτελέσματα του μοντέλου, έτσι ώστε να αυξηθεί η περιγραφική ικανότητα του μοντέλου. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσαρμογή γενικών τάσεων στις οριακές συνθήκες συνημιτονοειδούς μορφής, όπως είχαν τεθεί στην αρχική φάση του μοντέλου, χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό τους (Μέσου Όρου, Πλησιέστερου Πηγαδιού). Σε δεύτερη φάση έγιναν χρονικές μετατοπίσεις της φάσης έναρξης της προσομοίωσης και διορθώσεις στο πλάτος μιας οριακής συνθήκης. Ταυτόχρονα έγιναν έλεγχοι συσχέτισης της βροχόπτωσης με τα υδραυλικά ύψη πηγαδιών ώστε να προσδιοριστούν οι χρόνοι αντίδρασης του συστήματος. Η βέλτιστη προσέγγιση αναδείχθηκε αυτή του πλησιέστερου πηγαδιού με βελτίωση του Bias 22,83%, του RMSE 14,88% και του ΜΕΑ 16,08%.Ενώ εξετάζοντας τις καμπύλες προσομοιωμένων τιμών υδραυλικού ύψους πριν την βαθμονόμηση σχέση με τις παρατηρούμενες τιμές, παρατηρείται μια ασυμφωνία μεταξύ τους. Αυτή η ασυμφωνία μετά το πέρας της βαθμονόμησης φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά . Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση έτσι ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αβλεψίες στην αρχική θεώρηση του μοντέλου αλλά και γενικές ιδέες για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η μεθοδολογία της βαθμονόμησης και εν τέλει γενικές προτάσεις για την εξέλιξη του μοντέλου μετά το τέλος της ανάλυσης. Οι πιο αξιοσημείωτες προτάσεις είναι η χρήση νευρωνικών δικτύων για την παραγωγή μεταμοντέλων ώστε να προσδιορίζονται οι τιμές των οριακών συνθηκών και η προσαρμογή πιο περίπλοκων αναλυτικών εξισώσεων στις οριακές συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά